Mes: agost de 2021

Provisió de vacants personal docent 19 agost per serveis territorials

Els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent | Nomenaments telemàtics | Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la Secció de Personal Docent dels serveis territorials corresponents  Només hi ha informació del …

Leer más

PROJECTES I ESBORRANYS REALS DECRETS

PROYECTO de Real Decreto por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en el currículo, la organización y objetivos y programas de cada etapa …

Leer más

recuperació parcial paga extraordianria 2014, increment retributiu 2021

RESOLUCIÓ 70/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 18/2021, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Després de 7 anys i 10 mesos recuperarem parcialment la paga extra de l’any 2014 i als 10 mesos la pujada de sou. Encara hi haurà que donar-los les gràcies per tanta rapidesa

oposicions: nous membres dels òrgans de selecció que han de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal

RESOLUCIÓ EDU/2463/2021, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats. Fer pública l’acceptació de les abstencions i renúncies per causa de força major, presentades pels membres dels tribunals que es relacionen a continuació, i el nomenament dels nous membres que els han de substituir