ALTERNATIVA SINDICAL DELS PROFESSIONALS D’EDUCACIÓ

Som una organització sindical amb personalitat jurídica i de plena capacitat per obrar, constituïda el dia 31 de juliol de 2020, amb l´empara de la llei 19/1977, i inscrita amb el número 79/2020/000385 en el corresponent registre públic.

Ens organitzem de manera oberta i plural, i assumim la defensa jurídica i laboral, així con també, la formació permanent dels treballadors.

 El 100% dels recursos d’ASINPRE provenen de les quotes d’afiliació