ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS 1 DE SETEMBRE

RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

TERMINIS PER PRESENTAR LAS SOL.LICITUDS

Funcionaris de carrera i en practiques del 29 de març al 7 abril

Personal interí: del 22 abril al 2 de maig

Personal acollit a l’article 25: del 19 abril al 6 de maig i prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

Propostes de les direccions: del 10 al 30 de maig

Feu un comentari