ADJUDICACIONS PROVISIONALS D’ESTIU 2024

RESOLUCIÓ EDU/1205/2024, d’11 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2024 per al personal funcionari de carrera en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària.

Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2024-2025 són els següents:

a) Personal funcionari de carrera: del 24 d’abril al 8 de maig de 2024

b) Personal que ha de ser destinat en pràctiques, seleccionat en el concurs oposició extraordinari convocat per Resolució EDU/4037/2022 o convocatòries anteriors: del 24 d’abril al 8 de maig de 2024

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 9 al 22 de maig de 2024, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

d) Personal interí: del 14 al 23 de maig de 2024.

e) Personal seleccionat en el concurs oposició ordinari convocat per Resolució EDU/4103/2022: del 19 al 20 de juny de 2024

El termini per al personal funcionari de carrera que depèn d’una altra administració educativa i sol·licita comissió de serveis a Catalunya, en els termes previstos a la base 9.5, és del 24 d’abril al 8 de maig de 2024.

Presenta la sol·licitud a l’adjudicació de destinacions provisionals docents i fes-ne el seguiment

Tingues en compte el termini de presentació de sol·licituds segons el teu col·lectiu.

Xerrada informativa adjudicacions estiu 2024

Feu un comentari