AFILIA'T

PREU: 60€  any desgrava de la declaració renda

QUÈ OFERIM?

  • Resoldre les teves consultes laborals, assessorament i acompanyament davant  qualsevol dubte.
  • Assessoria laboral des de el mateix moment de la teva afiliació, iassistènciajurídica en l’àmbit laboral.
  • Orientació i Assessorament en l’àmbit de riscos laborals i acompanyamenten  l’àmbit psicològic si cal.
  • Cursos de formació: mèrits, perfils, oposicions. Els afiliats gaudiran d’uncursgratuït al mes de juliol.
  • Descomptes en universitats, llibres, viatges…. a través de convenis signats des del nostres indicat.
  • Descomptes en teràpies psicològiques,  psicopedagògiques,  logopèdiques, vostres o dels vostres fills…

Omple el formulari d’afiliació

Dades personals


Adreça particular


Centre de treball


Ordre de domiciliació bancària / Quota d'afiliació: 60€ anuals

Sol·licito ser admès/a com afiliat/da del sindicat ASINPRE - Alternativa sindical dels professionals d’educació

Recordeu que la quota es desgrava un 100% a la Declaració de Renda.

ASINPRE Carrer de la Marquesa de Caldes de Montbui, nº 46, Baixos C.P. 08032 de Barcelona. Tel 661092397
Email:
afiliacio@asinpre.org

Protecció de Dades: En signar aquesta butlleta, d’acord amb el Reglament de la Unió Europea (reglament UE 216/679), autoritzo al sindicat a utilitzar les meves dades de contacte per enviarme per qualsevol mitjà informació del sindicat i sobre condicions de treball, aixícoma emmagatzemar i tractar internament les meves dades.Autoritzo el sindicata fer úsde les meves dades bancàries per a les gestions derivades delcobrament de les quotes sindicals.Pucrevocar aquesta autorització idemanar enqualsevol moment lacancel·lació de lesmeves dades personals enviant un correu electrònica: info@asinpre.org

ASINPRE Alternativa sindical dels professionals d’educació és una organització sindical professional, lliure, democràtica, reivindicativa i de serveis formada per professionals de l’ensenyament,queestàcompromesaambelsinteressosiamblamilloradel’educació,que assumeix les seves decisions amb llibertat, sense dependència política, econòmica o confessional. ASINPRE s’autofinança amb les quotes dels seusafiliats.

ASINPRE Carrer de la Marquesa de Caldes de Montbui, nº 46, Baixos C.P. 08032 de Barcelona. Tel 661092397 Email: afiliacio@asinpre.org