APROVAT EL CURRÍCULUM DELS ENSENYAMENTS DE PRIMÀRIA I ESO

Aquest decret defineix l’estructura del currículum que inclou, com a novetat, les competències clau i el perfil competencial de sortida, que concreten les finalitats educatives d’aquestes etapes. També incorpora nous elements curriculars per al desplegament de les àrees i matèries: competències específiques, criteris d’avaluació, sabers i situacions. Així doncs, el nou currículum aprofundeix en l’enfocament competencial per tal d’aconseguir un aprenentatge amb sentit i profund.

Les principals novetats són les següents:

  1. Els sis vectors de l’educació bàsica, aquelles idees que assenyalen la direcció en què el currículum vol impulsar el sistema educatiu: l’aprenentatge competencial, la perspectiva de gènere, la universalitat del currículum, la qualitat de l’educació lingüística, el benestar emocional i la consciència global i la ciutadania democràtica.
  2. L’enfocament competencial, que combina continguts de les matèries amb capacitats personals per resoldre situacions problemàtiques. L’avaluació és en consonància amb aquest model.
  3. La possibilitat d’establir àmbits per impartir de forma integrada diferents àrees i matèries.
  4. La capacitat dels centres per gestionar autònomament una fracció de l’horari escolar i treballar a partir de projectes globalitzadors.
  5. Preparació per al seu itinerari formatiu posterior i acompanyament en el desenvolupament personal i social.
  6. S’elabora un sol decret per a l’educació bàsica incloent les dues etapes educatives, que constitueixen una sola unitat, més enllà de les especificitats pròpies de cadascuna.

DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica.

També

DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

Un web amb una guia específica i recursos que es van actualitzant.

Feu un comentari