Mesures de prevenció que han de seguir les persones aspirants

Declaració responsable per accedir a la prova 2

Declaració responsable de no poder presentar-se

Declaració responsable per impossibilitat de presentar-se, per la covid-19