CONCESSIÓ D’UN SUPLEMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI AL PRESSUPOSTOS PER AL 2023 PRORROGATS PER AL 2024

DECRET LLEI 3/2024, de 9 d’abril, de concessió d’un suplement de crèdit i d’un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024 i d’altres mesures financeres i administratives.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 3/2024, de 9 d’abril, que concedeix un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024

A continuació, es presenten alguns punts destacats d’aquest decret:

 1. Pròrroga Tècnica dels Pressupostos:
  • Amb aquesta pròrroga, es garanteix el funcionament de l’administració i la prestació dels serveis públics a la ciutadania mentre no entrin en vigor els nous comptes per al 2024.
 2. Els nous comptes preveuen un increment de la inversió en Educació, Desplegament del mòdul econòmic per a alumnes amb necessitats educatives especials que es va iniciar el curs 2023-2024 a I3 i 1er d’ESO i enguany impacta també en I4 i 2n d’ESO tant de l’escola pública com de l’escola concertada, o l’increment del preu màxim de menjador escolar i l’increment de sol·licituds de beca. 
 3. Altres Mesures:
  • El decret també inclou altres disposicions relacionades amb la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat.
  • Increment retributiu
  • Les retribucions íntegres del personal, incloses en el títol III de la Llei 2/2023, del 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya al 2023, s’incrementen per al 2024 en el percentatge màxim que autoritzi la normativa bàsica, respecte de les vigents el 31 de desembre de 2023, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a llur antiguitat. A aquests efectes, els imports de les retribucions fixades en l’esmentat títol III experimentaran un increment, d’acord amb el percentatge màxim autoritzat per la normativa bàsica.
  • Modificació del Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
  • Modificació del Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
  • S’afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, amb el text següent:
  • “Disposició addicional quarta
  • Ampliació dels permís per naixement i cura de menor en famílies monoparentals amb guarda legal exclusiva.
  • En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el permís per naixement i el permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent, s’amplia en deu setmanes en el supòsit dels progenitors o progenitores de famílies monoparentals amb guarda legal exclusiva del fill o filla.

Feu un comentari