Concurs de mèrits per a la selecció de directors i directores

Convocatòria i llista de centres​

El Departament d’Educació convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres públics en què ha de quedar vacant aquest càrrec. 

Llista de centres (annex 2 de la resolució)

Abans de començar la tramitació telemàtica de la sol·licitud​ us recomanem que llegiu atentament la Resolució de la convocatòria​.

Informació sobre la tramitació

​Durant el termini de presentació de les sol·licituds

  • Un cop entreu a l’aplicació i abans de fer l’enviament final, es poden modificar les dades tantes vegades com calgui.
  • Després de 20 minuts d’inactivitat l’aplicació es ta​nca automàticament i pot ser que es perdin els canvis no desats.
  • És important que abans de trametre la sol·licitud reviseu els possibles avisos i incidències que es mostren a la pestanya de confirmació.
  • Es pot eliminar una sol·licitud tramesa telemàticament, cal clicar el botó d’eliminar. Un cop anul·lada, es pot presentar una altra sol·licitud per via telemàtica.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds

  • No es pot introduir cap nova sol·licitud ni modificar o anul·lar cap petició.

Dades dels sol·licitants

L’aplicació informàtica incorpora dades relatives a l’antiguitat, mèrits i titulacions del o de la sol·licitant. Aquesta informació s’obté, sempre que sigui tècnicament possible, del registre informàtic del Departament d’Educació; les dades són una eina de suport administratiu i l’Administració les modifica d’ofici en qualsevol moment del procediment si són inexactes o incorrectes. 

Si no hi ha dades o la persona participant no està conforme amb les que hi consten, cal que formuli les al·legacions i adjunti els documents acreditatius (en format PDF) que consideri, mitjançant l’opció que ofereix la mateixa aplicació a l’apartat corresponent.

Aportar documents complementaris

Només en el cas que calgui aportar documents que no es puguin adjuntar a la sol·licitud, cal fer-ho durant els terminis de presentació de sol·licituds, acompanyats d’una còpia impresa de la sol·licitud i de l’apartat de la declaració de mèrits corresponent als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, o a les comissions de selecció, segons correspongui.

Accés a la sol·licitud i termini

La sol·licitud inclou l’al·legació de mèrits i la tramesa del projecte de direcció.​​

Accés a la sol·licitud (usuari GICAR)

Accés a la sol·licitud (usuari idCAT Mòbil​)

​Termini de presentació de sol·licituds: del 17 al 31 de gener de 2022

​​Fases del concurs

Aquest concurs consta de dues fases:

  • A la primera es valoren els mèrits especificats al barem de la convocatòria
  • A la segona es valora el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de l’aspirant d’acord amb el barem de la convocatòria.

A cada centre o zona escolar rural on hi ha candidatures admeses s’ha de constituir una comissió de selecció.

​​Normativa

Resolució EDU/3727/2021​, de 16 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Feu un comentari