Concurs excepcional de mèrits (estabilització de plantilles)

Valoració definitiva dels mèrits

Finalitzat el termini de presentació de reclamacions contra la valoració provisional dels mèrits, es publica la valoració definitiva dels mèrits i s’incorporen a l’Espai personal.

Amb aquesta publicació es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Contra la valoració definitiva de mèrits pots interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació.

Accedeix a l’Espai personal. (amb codi d’usuari GICAR)

Accedeix a l’Espai personal. (amb certificat digital)

Consulta la puntuació definitiva

Feu un comentari