CONCURS MÈRITS ES PRORROGA EL TERMINI DE PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL