CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2023-2024, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Aquestes modificacions tindran efectes per als nomenaments que es facin a l’inici del curs 2023-2024.

El número d’ordre de la borsa de treball 2023-2024 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà del 4 al 15 de maig de 2023, ambdós inclosos.

El número d’ordre de la borsa de treball del personal interí docent del curs 2023-2024 és definitiu.

Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2023-2024 són els següents:

  • Del 12 al 19 de setembre de 2023
  • Del 13 al 20 de novembre de 2023
  • Del 22 al 29 de gener de 2024
  • Del 11 al 18 de març de 2024

Si escau, s’obriran períodes amb caràcter excepcional:


BASES PER A L’ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DADES BORSA CURS 23-24

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2023-2024.

“Una vegada escollida l’área territorial preferent, es poden demanar, per ordre de preferéncia, municipis (en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona districtes), comarques o l’área territorial, sense que sigui necessari completar tot el territori. El fet de sol·licitar, dins els ámbits territorials, l’área territorial sencera, implica demanar tot el territori deis serveis territorials i comporta l’obligatorietat d’acceptar els llocs de treball adjudicats en tot el territori.


Está previst que durant el curs 2023-2024 es produirá una modificació en la forma de prioritzar la selecció per a cada jornada de treball en l’ámbit de cada Servei Territorial.


En el moment en qué l’aplicació informática estigui habilitada per realitzar aquestes modificacions en les preferéncies territorials, s’obrirá un termini de consulta i modificació de dades per tal que les persones que tinguin informats municipis entrin a modificar la seva sol-licitud i escullin prioritáriament una comarca, com a mínim, ordenant prioritáriament tots els municipis d’aquella comarca, districte en cas del Consorci d’Educació de Barcelona; sens perjudici de que puguin escollir altres comarques del mateix Servei Territorial, en les quals també podran escollir municipis, sense l’obligació de inclourels tots.

L’anunci d’aquest termini de consulta i modificació de dades es comunicará mitjancant la publicació a la página web del Departament”…

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics,per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dadesde les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per alcurs 2023-2024

Feu un comentari