Convocades 284 places de mentors digitals

 

El mentor o mentora digital ha d’ajudar a entre 4 i 15 centres en tot allò relacionat amb l’estratègia digital i els ha d’acompanyar mentre la posen en marxa, entre gener de 2022 i agost de 2023. Aquest acompanyament es fa conjuntament amb la xarxa ja existent d’assessors i referents digitals, i amb l’equip de cultura digital. Durant aquest període, n’ha de fer una avaluació continuada. 

Els objectius principals del programa són els següents:

 • Que el 100 % de l’alumnat tingui experiències d’aprenentatge que incorporin el pensament computacional, el pensament crític, l’ús d’instruments i aplicacions digitals, la comunicació transmèdia, la robòtica, etc. 
 • Que els centres acabin el procés amb una estratègia digital de centre definida.
 • Que el 80 % del professorat disposi de la competència digital B1.

 

Les places es cobriran mitjançant un procés selectiu entre el personal docent adscrit als centres titularitat del Departament que compleixi els requisits i hi participi. Les persones seleccionades ocuparan ​els llocs en comissió de serveis o adscripció provisional.

Feu la sol·licitud a través a través del portal ATRI i consulteu tota​ la documentació relacionada a la pàgina ​Mentories digitals.

Descripció del lloc

Es convoquen 284 places de mentors/ores digitals per impulsar la digitalització dels centres educatius catalans. Es tracta d’una de les principals actuacions del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023​.

La figura del mentor/a digital s’encarregarà d’acompanyar, implementar i avaluar l’estratègia digital als centres.
Concretament, a través de l’acompanyament dels mentors/ores, es capacitarà el professorat en competències digitals en el marc del projecte educatiu del centre; s’acompanyarà a la comissió digital en l‘elaboració de l’estratègia digital de centre, i es durà a terme una formació interna per assolir la competència digital.​
 
​​A ATRI​ (dins l’apartat Ofertes de treball), hi ha tota la informació sobre els llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria i també el formulari de sol·licitud per participar-hi.
Les informacions del procés i les llistes provisionals i definitives es publicaran en aquest apartat.

 

​Inscripció al procés selectiu

Les persones intere​ssades que reuneixin els requisits esmentats han d’emplenar la sol·licitud que trobaran al document de l’oferta de treball d’ATRI. A la sol·licitud, han d’adjuntar el currículum que genera ATRI (cal identificar el fitxer amb el nom “cognom1_cognom2_nom_cvAtri”) i els certificats complementaris, si escau.
 
Aspectes que cal tenir en compte: 
 • Les sol·licituds que no segueixin el procediment o que no arribin mitjançant el formulari esmentat no es tindran en compte.

 • Un cop s’hagin analitzat les sol·licituds, les persones que compleixin els requisits es convocaran a una entrevista personal.

​​​​Ter​​mini de presentació de sol·licituds: La presentació de sol·licituds finalitza el 8 de novembre de 2021​​.

Si teniu problemes a l’hora ​d’enviar el formulari o voleu sol·licitar informació sobre el procés o el resultat de la sol·licitud, us podeu escriure un missatge electrònic a: provisiollocs_pas.educacio@gencat.cat.

Procés selectiu​​

 1. Publicació de la resolució del director/a dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona de la constitució de les comissions territorials.​

 2. Publicació de la resolució del director d’Innovació, Digitalització i Recerca Educativa de la constitució de la comissió central.

 3. Els candidats/ates tenen deu dies ​per presentar la sol·licitud​: cal que hi adju​ntin l’expedient personal que consta al portal d’Atri i els certificats complementaris, si escau. En la sol·licitud, han de seleccionar per o​rdre de prioritat els CRP en què volen exe​rcir la mentoria digital.

 4. Quan hagi finalitzat el termini de presentació de candidatures en el Portal d’ofertes d’Atri, la comissió central revisa el compliment dels requisits; publica la llista d’admesos i exclosos, i assigna, a cadascun dels serveis territorials o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, els candidats/ates als quals cal avaluar d’acord amb la selecció dels CRP que el candidat/a ha marcat com a primera opció. 

 5. Les persones que surtin a la llista d’exclosos tenen cinc dies per fer al·legacions davant el president/a de la comissió central, mitjançant valisa electrònica (eValisa), posant com a visualitzadors la resta de components de la comissió esmentada.

 6. Les comissions de selecció territorials valoren els mèrits de les sol·licituds dels candidats/ates i fan les entrevistes de selecció. 

 7. La comissió central, un cop les comissions territorials han fet les valoracions corresponents, recull totes les avaluacions i publica la llista de candidatures admeses provisionals amb la puntuació parcial i total que s’ha obtingut.

 8. Les persones que ho d​esitgin poden fer al·legacions a la llista provisional en el termini de cinc dies a partir de l’endemà que es publiqui, amb el mateix procediment que es detalla en el punt 5.

 9. La comissió central, un cop ha revisat les al·legacions, publica la llista definitiva de candidatures admeses. 

 10. Les persones seleccionades com a mentors/ores digitals signen les comissions de servei.