Destinacions provisionals per al curs 2022-2023

Participació obligatòria

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no tingui destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2022, i amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2022-2023 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura d’un fill o filla o d’un familiar.

També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que hagi superat el procediment selectiu de 2021, així com el que hagi superat els processos selectius anteriors d’accés a la funció publica docent i que tingui concedit l’ajornament de la fase de pràctiques.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció podrà comportar l’adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.

Personal funcionari de carrera i en pràctiques

Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 29 de març al 7 d’abril de 2022.

Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud:

  • De dilluns a divendres, de 8 a 23 hores
  • Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores

Accés a l’aplicació

Sol·licitud amb identificador GICAR

Sol·licitud amb identificador IDCat Mòbil 

Feu un comentari