EL SINDICAT ASINPRE DEMANA AL PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT QUE RECORREIXI UNES ADJUDICACIONS QUE NO S’AJUSTEN A LA LLEI

El sindicat ASINPRE el 17 de maig de 2022 va presentar recurs d’alçada contra la resolució EDU/819/2022, de 21 de març de2022, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Y en concret, a la base 6.1 de l’ annex I s’estableix el “6.1. Procediment específic amb requisit d’entrevista previ a la proposta.”

Amb data de 28 d’abril de 2022, la Sala del Contenciòs Administratiu del Tribunal Suprem, va emetre Sentència núm. 506/2022 en la qual es fixa com a doctrina casacional, en relació al procediment d’adjudicació de destinacions provisionals, que: “….resulta contrario a los principios de mérito y capacidad, la exigencia de una puntuación mínima global, de carácter eliminatorio, para la superación de la segunda y última fase de un proceso selectivo que tiene por objeto la valoración del proyecto estratégico sobre el correspondiente puesto de trabajo, así como otros conocimientos, habilidades y aptitudes relacionados con el mismo, y que se lleva a cabo mediante una entrevista u otro procedimiento previsto en la convocatoria”.

El Departament, un cop més fa cas omís d’una sentència ferma que ha portat a milers d’interins a quedar-se sense feina, ja que el 98/% de las adjudicacions s’ han realitzat per proposta de direcció.

Casualment, molts dels quals han quedat sense feina són més grans de 56 anys, o amb molts anys a la borsa.

El sindicat ASINPRE continuarà els processos judicials fins el final, però també és de vital importància que el professorat afectat participi realitzant una reclamació individual.

RECLAMACIÓ INDIVIDUAL

INSTRUCCIONS

Este procés es fa en dues parts:

Primera part, és presentar un recurs d’alçada que facilitem gratuïtament a tot el professorat que vulgui fer-ho.

MODEL RECURS D’ALÇADA

Presentar por petició genèrica, o e-valisa

Si teniu probles os poseu en contacte al sindicat

Segona part:  si passats tres mesos no hi ha resposta o és denegatòria, posa’t en contacte amb el sindicat ASINPRE.

Caldrà iniciar un contenciós administratiu. Aquest segon pas tindrà un cost, però en cas de guanyar-lo (que al haver una sentència ferma és casi segur), pot tenir unes avantatges importants.

Des del sindicat ASINPRE us animem a realitzar el recurs de reposició, perquè volem una escola lliure, i que el lloc de treball s´aconsegueixi per mèrit, capacitat, igualtat i no discriminin per edat, aspecte físic, tenir malalties cròniques, estar embarassades o ser una permanent sindical.

Feu un comentari