el sindicat asinpre INTERPOSA RECURS ALÇADA DEMANA AL DEPARTAMENT RETIRADA RESOLUCIÓ ADJUDICACIONS PROVISIONALS

MOTIUS

PRIMER. – Que el dia 21 de març es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/819/2022, per la qual s’estableix el procediment d’adjudicació de destins provisionals. I en concret, a la base 6.1 de l’annex I s’estableix el “6.1. Procediment específic amb requisit d’entrevista previ a la proposta.”

SEGON. – Amb data 28 d’abril de 2022, la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Suprem, ha emès Sentència núm. 506/2022 en què es fixa com a doctrina casacional, en relació amb el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals, que:


“…resulta contrari als principis de mèrit i capacitat, l’exigència de una puntuació mínima global, de caràcter eliminatori, per a la superació de la segona i darrera fase d’un procés selectiu que té com a objecte la valoració del projecte estratègic sobre el corresponent lloc de treball, així com altres coneixements, habilitats i aptituds relacionats amb el mateix, i que es duu a terme mitjançant una entrevista o un altre procediment previst a la convocatòria.”

TERCER. – Atès que aquesta Sentència és ferma, perquè no es pot recórrer, procedeix que per part del Departament d’Educació es procedeixi, de forma immediata, a dictar nova Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals, en què sigui eliminada la citada “entrevista” i a corregir el barems que regulen el procés, a el sentit indicat per la referida Sentència.

Tot això, per evitar que en un possible incident d’execució, es declararan nuls els nomenaments realitzats per vulneració de la indicada doctrina casacional.

CURSOS FORMACIÓ I OPOSICIONS MES MAIG

Feu un comentari