ESBORRANY CONCURS DE TRASLLATS

Un concurs de trasllats que permet que es puguin seguir amagant places i no surtin totes al concurs de trasllats en lliure concurrència és, sens dubte, un tema de gran preocupació per als milers de professors afectats. La reserva de places per a reclamacions i l’assignació de punts poden generar desplaçaments i dificultats per a aquells docents que s’han de traslladar a llocs allunyats de casa seva.

És fonamental que el sistema de concursos de trasllats sigui transparent, just i garanteixi la igualtat doportunitats per a tots els professionals de l’educació.

La ponderació de mèrits i l’assignació de places s’han de basar en criteris clars i objectius, i evitar qualsevol tipus de favoritisme o discriminació.

En aquest context, és important que els docents s’informin sobre les modificacions proposades a l’esborrany del Reial decret. La participació activa en el procés i la defensa dels drets laborals són essencials per assolir un sistema més equitatiu i eficient.

Si vols obtenir més detalls sobre les modificacions específiques o si tens alguna altra pregunta, no dubtis a consultar al sindicat ASINPRE

———————————————————————————————————————–

El Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports ha publicat l’esborrany del Reial decret que modifica el Reial decret 1364/2010, el qual regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre el personal funcionari dels cossos docents contemplats a la Llei orgànica 2/ 2006, de 3 de maig, dEducació, així com altres procediments de provisió de places a cobrir pels mateixos1.

Aquest esborrany introdueix canvis al sistema de concursos de trasllats per al personal docent. A continuació, es presenten alguns aspectes rellevants:

Marc Legal:
El personal docent es regeix per la legislació específica dictada per lEstat i les comunitats autònomes en làmbit de les seves competències, així com per lEstatut Bàsic de lEmpleat Públic.
Les bases del règim estatutari del personal funcionari docent inclouen aspectes com ara l’ingrés, la mobilitat entre cossos docents i la provisió de places mitjançant concursos de trasllats d’àmbit estatal.


Antecedents:


El Reial decret 1364/2010 va establir el barem de mèrits per als concursos de trasllats dàmbit estatal entre el personal funcionari docent.
Aquest sistema garanteix la mobilitat dins del sistema educatiu, independentment de ladministració educativa per la qual hagi ingressat el funcionari de carrera.


Modificacions Propostes:
L’esborrany proposa modificacions al Reial decret 1364/2010 per adaptar-lo a les novetats judicials i millorar la valoració de l’experiència com a personal interí.

Les principals modificacions proposades a l’esborrany del Reial Decret que modifica el Reial Decret 1364/2010 sobre el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre el personal funcionari dels cossos docents contemplats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació , són les següents:

Valoració de l’Experiència com a Personal Interí:


Es busca millorar la valoració de lexperiència adquirida pel personal docent interí.
Això permetrà una major equitat en els concursos de trasllats, reconeixent la trajectòria i l’exercici dels que han treballat com a interins.


Adaptació a Novetats Judicials:


L’esborrany incorpora ajustaments per complir les novetats judicials i garantir un sistema transparent i just.
Es pretén evitar possibles conflictes legals i assegurar que el procés de trasllats sigui conforme a la normativa vigent.
Marc Comú Bàsic:
L’objectiu és establir un marc comú bàsic per a la funció pública docent a tot el sistema educatiu.
Això facilitarà la mobilitat entre comunitats autònomes i garantirà la igualtat doportunitats per al personal funcionari de carrera.

Per obtenir-ne més detalls, pots consultar el document complet

Feu un comentari