Fase de concurs oposicions 2019/2020

Les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’al·legar, en sessió pública comunicada al Tauler de l’aspirant almenys amb 24 hores d’antelació, tots els mèrits que considerin oportuns, d’acord amb el barem establert als annexos 3 i 4.

Per fer-ho, han d’emplenar i entregar al tribunal, el dia en què siguin convocats, la sol·licitud i el full d’autobarem corresponent al procediment de participació.

La persona aspirant pot autoritzar a una altra persona perquè pugui lliurar en nom seu la documentació justificativa dels mèrits.

Les persones que hi assisteixin, hauran de portar emplenada la declaració responsable (s’entendrà referida a la sessió pública en comptes de a la prova) i hauran de complir les mesures de salut pública i seguretat vigents.

Accés a l’aplicació: Tauler de l’aspirant

Full d’autobarem de mèrits del procediment d’ingrés

Full d’autobarem de mèrits del procediment d’accés

Sol·licitud de valoració de documents del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

Procediment d’ingrés Sol·licitud de valoració de documents del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent. Procediments d’accés

Manual mèrits accés pdf

Manual mèrits d’ingrés pdf