INFORMACIÓ OPOSICIONS 2023 ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ PER L’INGRÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

Es convoquen 14.238 places, que es veuran incrementades amb les que restin desertes del concurs de mèrits extraordinari.

La distribució per cossos és:

  • 5.413 Mestres
  • 8.697  Professors d’ensenyament secundari
  •      66  Professors d’EOI
  •       55 Professors d’arts plàstiques i disseny
  •       07 Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

Al 5% de reserva de les places per discapacitat, s’afegeix el 5% de reserva que haurien correspost al concurs de mèrits.

Els criteris de correcció seran publicats al web com a mínim amb 3 setmanes d’antelació a la realització de les proves i tindran en compte els aspectes de coneixement de la matèria i els pedagògics.

La fase d’oposició consta d’una única prova estructurada en dues parts, que no tenen caràcter eliminatori, però per passar a la fase de concurs es requereix com a mínim un 5.

Part A (40%): Desenvolupament d’1 tema

Part B (60%): Unitat Didàctica (UD) .o situació d’aprenentatge Consisteix en la presentació i exposició oral d’1 UD (part B1).

En les especialitats de formació professional del cos d’ensenyaments secundaris, a més, es realitzarà un exercici de caràcter pràctic (part B2).

Si es fa prova pràctica, computarà un 30% cadascuna de les parts.

Caldrà esperar a la publicació convocatòria perquè el redactat quedi més clar en aquest apartat

El tribunal proposarà tres situacions educatives específiques per contextualitzar aquesta situació d’aprenentatge o unitat didàctica que ja porti preparada l’aspirant.

La intenciḉo del Departament és que a l’exercici el contingut de l’UD el porti l’opositor preparat de casa però el Departament proporcionaria el tipus de centre i alumnat amb diferents situacions perquè faci la seva adaptació.

La prova durarà 4 h i es podrà fer ús de la normativa curricular de l’annex 5 de la convocatòria.

El tribunal pot autoritzar l’ús d’ordinador sense connexió a internet per consultar-la.

Posteriorment, els aspirants seran convocats per a la defensa, amb 30 minuts de preparació d’aquesta, temps durant el qual podran elaborar un guió d’1 foli.

El temps per a la defensa és de 15 minuts.

El tribunal podrà demanar aclariments i preguntes durant 5 minuts com a màxim.

Annex 3 de la convocatòria on s’explica amb detall la prova.

La part B2, per les especialitats d’FP, serà de màxim 3 h, excepte que s’estableixi una durada diferent pel tipus de prova.. Annex 5 de la convocatòria.

El barem de mèrits dels aspirants que passin a la fase de concurs està a l’annex 2 de la convocatòria.

Els aspirants que superin el concurs oposició seran nomenats com a funcionaris en pràctiques a 1 de setembre de 2024. Un cop més els interins de catalunya són perjudicats amb la resta de comunitats, ja que ells podran fer les pràctiques un any anterior, de manera que tenen avantatges per a l’obtenció de places definitives, participar en concurs de mèrits per a funcionaris, com a accés a adreces de centres, accés a la inspecció, concurs de mèrits per ser professors a l’exterior.

El procediment selectiu començarà el mes de juny del 2023.

La part A (inici a les 16.00 h) i la part escrita de la part B1 (inici a les 10.00 h) es realitza en 1 única sessió. Posteriorment, es convocarà als aspirants per a fer la defensa de la unitat didàctica elaborada en la sessió.

Els cossos tècnics d’FP queden integrats a les especialitats de secundària i no es convoquen les places del nou cos de “Col·lectius singulars d’FP” on estan 10 especialitats que no s’han integrat. des d’ASINPRE demanem que es convoquin també aquestes places.