instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022