Llista definitiva

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, de 3 de juny de 2021, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats

Tribunals i comissions de selecció

PRESENTATS OPOSICIONS PER ESPECIALITAT