Llista provisional de persones admeses al concurs de mèrits en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya

Llista provisional de persones admeses al concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya, d’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/3414/2021, de 16 de novembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya (modificada per la RESOLUCIÓ EDU/3725/2021, de 16 de desembre) Les possibles reclamacions es presentaran en el termini de dos dies hàbils davant la comissió de selecció del concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya (Inspecció d’Educació, serveis centrals del Departament d’Educació, Via Augusta, 202-226,08021 Barcelona), aportant la documentació justificativa corresponent