Llista provisional OPOSICIONS ORDINARIES

Consulta les llistes

Com presentar una reclamació

Assegura’t que apareixes a la llista provisional de persones admeses. Si participes en més d’una especialitat, comprova que constes a totes.

Si constes a la llista de persones excloses i vols participar-hi, has de justificar tots els motius de l’exclusió abans de tramitar la reclamació definitivament, des de l’accés “Consulta la llista provisional i presenta reclamació”. Un cop presentada la reclamació, no podràs modificar-la ni presentar-ne una de nova.

Has de presentar una reclamació per cada especialitat en què participes.

El termini de reclamacions és del 14 al 27 de febrer de 2024. Només s’accepten les reclamacions presentades a través de “Consulta la llista provisional i presenta reclamació” i dins d’aquest termini.

Si el motiu de l’exclusió és que no has fet el pagament, has de presentar reclamació i adjuntar la justificació del pagament o l’acreditació de la causa de força major per la qual no has pagat. Únicament s’envia una nova carta de pagament si queda suficientment acreditada aquesta causa de força major que ha impossibilitat pagar dins del termini. Aquesta nova carta de pagament s’envia al teu correu electrònic, no és un procés automàtic i pot trigar uns dies.

Si no esmenes tots els defectes que han motivat la teva exclusió dins del termini de reclamacions, es considera que desisteixes de participar en el procés i en quedes exclòs o exclosa definitivament.

Si no tens reconeguda l’exempció de llengua catalana o castellana i tens la certificació, pots adjuntar-la dins de l’apartat “Exempció català/castellà” i presentar reclamació per acreditar-la. Si no la presentes com una reclamació o no es pot comprovar la validesa, l’hauràs de presentar el dia de la prova de llengües davant el tribunal o realitzar la prova per acreditar el nivell requerit. Les certificacions han de ser oficials i indicar explícitament el nivell de coneixement de la llengua a acreditar.

Si detectes alguna errada en les teves dades personals, dins d’aquest termini de reclamacions, pots sol·licitar la correcció a través de petició genèrica signada electrònicament. Cal que seleccionis com a ens destinatari: Departament d’Educació, el tema: Educació i Formació, el subtema: Docents i l’assumpte: Esmenar dades personals de la sol·licitud.

La petició genèrica és només per errades de les dades personals que consten a la teva sol·licitud, en cap cas és per presentar reclamacions.

Un cop finalitzat el termini de presentació de reclamacions, es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Com que és una convocatòria amb una alta participació, si en algun moment la concurrència és alta, és possible que hi hagi un temps d’espera o dificultats puntuals per accedir-hi. Intenta entrar-hi de nou quan hagin passat uns minuts.

Feu un comentari