Llistes aspirants aprovats oposicions 2019, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.

Llistes aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.

1 Modificar l’annex 1 de la Resolució EDU/3473/2019, de 12 de desembre, modificada per la Resolució EDU/1942/2020, de 30 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes de les persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, en el sentit següent:

1.1 Fer públiques les renúncies de les persones aspirants seleccionades que consten a l’annex 1 d’aquesta resolució.

1.2 Fer pública, a l’annex 2, la llista complementària de les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu, com a conseqüència de la renúncia de les aspirants que consten a l’annex 1.

1.3 Fer públiques, a l’annex 3, les persones que han resultat seleccionades com a conseqüència de l’estimació dels recursos presentats amb les noves puntuacions globals obtingudes i els números d’ordre obtinguts a la llista de persones seleccionades.

1.4 Fer pública, a l’annex 4, la persona seleccionada de l’especialitat d’Intervenció sociocomunitària del cos de professors d’ensenyament secundari, com a conseqüència de no haver estat nomenada funcionària en pràctiques una altre persona seleccionada que no ha acreditat els requisits establerts a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, d’acord amb l’establert a la Resolució EDU/2018/2020, de 5 d’agost, que nomena funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el concurs oposició.

1.5 Fer pública, a l’annex 5, la nova puntuació obtinguda per algunes persones que ja han estat seleccionades, a qui s’ha estimat el recurs presentat i que, com a conseqüència d’això, es modifica el número d’ordre atorgat a la llista de seleccionades.

1.6 Fer pública, a l’annex 6, la llista de persones seleccionades de les especialitats d’Educació infantil, Educació primària, Educació física i de Llengua estrangera: anglès del cos de mestres i de l’especialitat 622- Processos de gestió administrativa del cos de professors tècnics de formació professional, amb la nova numeració d’ordre, com a conseqüència de la inclusió de les persones a qui s’ha estimat els recursos presentats, les que han vist modificada la seva puntuació per recurs estimat, les que han presentat renúncia i les noves persones seleccionades.

—2 Nomenar funcionàries en pràctiques les persones seleccionades que es relacionen als annexos 2, 3 i 4 i que han de realitzar la fase de pràctiques establerta a la base 10 de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

El nomenament com a funcionàries en pràctiques de les persones relacionades a l’annex 2 i 4, té efectes econòmics i administratius d’1 de novembre de 2020.

El nomenament com a funcionàries en pràctiques de les persones relacionades a l’annex 3 té efectes econòmics i administratius d’1 de setembre de 2020.