INFORMACIÓ MESA SECTORIAL

Mesa sectorial 05/07/2022:

Concurs-oposició  a inspecció

El concurs-oposició al cos d’inspectors d’educació  podem esmentar dues novetats: l

  • Els aspirants gaudiran de 60 minuts per a consultar la normativa en suport paper o digital i l’última prova (la part A del temari) que tindrà lectura i correcció interna del tribunal.

Concurs de mèrits de personal docent 

El departament continua a ritme caribeny  on estan les proposta de vacants per especialitats., els criteris  com han fet els càlculs per determinar quines places han d’anar pel procediment del concurs de mèrits, quines pel concurs-oposició extraordinari i quines pel concurs-oposició ordinari

Aquest procediment no inclou una reserva de places per aspirants amb discapacitat  i  l’elevat preu de la taxa que hauran de pagar les docents participants per cada sol·licitud que facin.

El departament  a fer caixa amb les taxes de cada sol·licitud , tu segueix fent hores extres al centre gratuïtes.

 La convocatòria i gestió es farà des del mateix Departament d’Educació,

  • La previsió és que la primera quinzena de setembre es publicarà la convocatòria d’aquest concurs de mèrits i les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació. El procés es resoldrà cap al mes de març.
  • Les persones aspirants podran fer tantes sol·licituds com vulguin i les hauran de prioritzar dins d’un formulari que anirà valorant els mèrits a mida que es vagin introduint.
  • La formació que consti a xtec serà la que es carregarà, no la de l’Atri.
  • Els mèrits de les persones aspirants seran valorats per un tribunal únic per cada especialitat. Aquest tribunal pot estar format per tants membres com sigui necessari en funció de la quantitat d’aspirants i de places de cada especialitat, també en el cas  que el tribunal sigui mixte per especialitats més minoritàries.

En el proper concurs de trasllats haurien de sortir totes les places ocupades de manera provisional tant de professorat provisional com interí, perquè si només surten 20 places al concurs de trasllats seguirem amb allò de sempre nomenaments a dit i a seguir ostatges per poder treballar a prop de casa