MESA SECTORIAL 14 d’octubre de 2020.

Ordre del dia:

 1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 09/2020 corresponent a la sessió del dia 2 de juliol de 2020 (document annex)

– Acta núm. 12/2020 corresponent a la sessió del dia 20 de juliol de 2020 (document annex).

2.- Mesures preventives als centres de treball (a petició de les organitzacions sindicals)

3.- Tractament del personal vulnerable (a petició de les organitzacions sindicals)

4.- Teletreball docent (a petició de les organitzacions sindicals).

5.- Oposicions docents (segona prova) (a petició de les organitzacions sindicals)

6.- RESOLUCIÓ EDU/xxx//2020, de xx de xxxx de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats (el document s’enviarà abans de la reunió).

7.- RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent (el document s’enviarà abans de la reunió).

8.- RESOLUCIÓ EDU//xxx/2020, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola (el document s’enviarà abans de la reunió).

9.- RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny (el document s’enviarà abans de la reunió).

10.- Torn obert de paraules