mesa Sectorial Ministeri d’ Educació i FP.

Integració del professorat del Cos a extingir de FP a Secundària

El nou procediment per integrar el professorat tècnic de FP al cos de secundària. Es preveu que es publiqui el darrer trimestre del 2022.
El procés el realitzaran les comunitats autònomes on el professorat té destí.

Al Ministeri s’ha presentat la integració com un procés senzill per al professorat funcionari que posseeixi una titulació universitària, enginyeries tècniques i diplomatures incloses. Aquest serà l’únic requisit exigit.

Sobre el procés d’integració, exposen que el RD contempla el següent:

El procediment constarà d’una sol·licitud a la qual s’adjuntarà el títol acadèmic corresponent o el certificat d’estar en disposició d’obtenir-lo en el termini que s’estableixi a aquest efecte.


El termini per realitzar la sol·licitud serà de 20 dies hàbils i les convocatòries les realitzaran les diferents administracions educatives.
Les titulacions vàlides per a la integració seran qualsevol titulació universitària de Grau, Llicenciat/ada, Arquitecte/a o Enginyer/a, o qualsevol titulació universitària declarada com a equivalent a efectes de docència, que el mateix RD recull, en les modificacions que realitza a altres RRDD , que serà qualsevol diplomatura universitària, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.


Els efectes de la integració, per a qui ho sol·liciti dins del termini que sestableixi, serà des del 19 de gener de 2021, data d’entrada en vigor de la LOMLOE.


Passat aquest termini, s’estableix un termini obert de sol·licituds fins al 19 de gener de 2026 perquè qualsevol pugui sol·licitar la integració, sempre que compleixi els requisits en el moment de la sol·licitud, tenint efectes aquesta integració des de la data de la sol·licitud.


Alertem que molts dels PT van accedir a la docència mitjançant titulacions superiors de FP per a algunes especialitats. En canviar aquestes especialitats al cos de secundària, on s’exigeix la titulació universitària, podrien ser acomiadats.

Exigència de la LOMLOE

La LOMLOE declarava a extingir el cos de professors tècnics de FP i la llei d’ordenació i integració de FP ha dividit en 3 cossos aquest professorat. Són el cos de secundària (formada actualment per nombroses especialitats a les quals se suma altres 19 del cos a extingir); el cos de professors tècnics d’FP a extingir (que el conformarà el professorat que no tingui titulació universitària per integrar-se al cos de secundària); i el cos de professorat especialista en sectors singulars, compost per 10 especialitats.

En el document presentat s’inclouen també les modificacions dels següents RRDD per donar compliment a les citades lleis orgàniques: RD 276/2007 que regula l’ingrés i accés als cossos docents, RD 1834/2008, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència a l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari i el RD 1364/2010 que regula el concurs general de trasllats .

Deixa un comentari