mODEL RECLAMACIÓ 1 PROVA OPOSICIONS

Reclamacions:  13 I 14 de juliol de 2021
Termini de reclamacions per escrit. Es recomana als aspirants que vulgin presentar reclamacions que ho facin el 13 juliol a la seu del tribunal durant la franja horària que estableix cada tribunal.

En tot cas, les reclamacions es poden presentar a través del tauler de l’aspirant durant els dies 13 i 14 de juliol. Si s’opta per fer la presentació telemàtica, atès que s’han detectat algunes incidències de funcionament al mòdul de gestió de les reclamacions del tauler, cal que els aspirants facin arribar còpia de la reclamació presentada al correu electrònic del tribunal.

15 de juliol. Entrega als aspirants de l’escrit de resposta motivada a les reclamacions presentades, en la franja horària que estableixi cada tribunal. Publicació de la llista amb la puntuació definitiva de la primera prova. Convocatòries per a la realització de la 2a prova (cas pràctic i tema).

Model reclamació