MODIFICACIÓ CRITERIS PER GESTIONAR LA BORSA DE TREBALL

Resolució de modificació de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021.

Amb la publicació d’aquesta Resolució, alguns dels motius que comportaven la baixa de la borsa de personal interí docent fins aquell moment, van passar a comportar, únicament, la pèrdua del número d’ordre de barem durant el curs, mesura que ha beneficiat enormement a les persones afectades.

Així, el punt 1.5.2 de la Resolució esmentada permet que els docents que, sense causa justificada, no acceptin una destinació adjudicada o no participin en els actes de nomenament telemàtics, romanguin a la borsa i únicament perdin el número d’ordre de barem durant el curs vigent.

Resolució de modificació  criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent