NOTÍCIES I NOVETATS

NORMATIVES
Manuel

EL DECRET DE PLANTILLES HA ARRIBAT A LA FI

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava dos articles del decret de plantilles: el que planteja com a eliminatòria l’entrevista personal per a la provisió de places perfilades en centres públics i el que regulava l’acomiadament o que es pogués apartar de la feina els professors a través d’una avaluació negativa. Vols saber què implica aquesta sentència continua lleguint

Més »
INTERINS
Manuel

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució EDU/819/2022. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal

Més »
Notícies
Manuel

Processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents

El Departament té previst convocar dos processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents: Concurs de mèrits excepcional de mèrits, amb una oferta pública de 12.504 places, GRUP PLACES A1 6.814 A2 5.690 Concurs excepcional de mèrits. Personal funcionari Subgrup Cos Places A2 Mestres 5.683 A1 Professors d’ensenyament secundari 6.615 A1 Professors d’escoles oficials d’idiomes 122 A1 Professors d’arts plàstiques i disseny 77 A2 Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny 7 Total   12.504 Concurs oposició excepcional, amb 14.593 places. GRUP PLACES A1 9.172

Més »
NORMATIVES
Manuel

informació important mentors digitals

El Departament no sap comptar La setmana passada ASINPRE va presentar recurs d’alçada contra la llista provisional d’admesos i exclosos de les mentories digitals. Arran d’aquell recurs, el Departament d’Educació va modificar el llistat d’admesos i exclosos el dia 28 d’abril. Continua llegint

Més »
NORMATIVES
Manuel

instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022

RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Pag 33

Més »
NORMATIVES
Manuel

Publicats els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles per al curs 2022-2023

PRIMÀRIA Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2022-2023 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents  SECUNDÀRIA Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2022-2023 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

Més »
Notícies
Manuel

Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior por funcionarios de carrera

Listados definitivos de admitidos y excluidos Resolución de 28 de marzo de 2022 por la que se anuncia la exposición de las listas defintivas de admitidos y excluidos (Publicado en la web el 1 de abril 2022). Candidatos que participan desde el Cuerpo de Maestros (Publicado en la web el 20 de abril de 2022). Listado definitivo de candidatos admitidos que han superado la fase general Listado definitivo de candidatos admitidos que no han superado la fase general Candidatos que participan

Més »
INTERINS
Manuel

CURSOS PREPARACIÓ OPOSICIONS MES DE MAIG

VOLS PREPARAR OPOSICIONS NOVA MODALITAT I NO SAPS ON? Aquest mes de maig comencem nous cursos per al cos de primària i cos de Secundària. Consulta nostres cursos

Més »
NORMATIVES
Manuel

Adjudicacions de destinacions provisionals professorat interí

Presentació de sol·licituds del personal interí: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022. Accés a l’aplicació Sol·licitud amb identificador XTEC o identificador temporal  MODIFICACIÓ DE DADES BORSA TREBALL Del 22 d’abril al 2 de maig de 2022. Les persones que han participat en la convocatòria d’accés a la borsa oberta el 16 de juliol de 2021, també poden modificar les dades de la borsa. DUBTES ADJUDICACIONS PROVISIONALS 1 SETEMBRE

Més »
INTERINS
Manuel

Proposta places d’estabilització i concurs oposició

A la reunió de la Mesa General dels Empleats públics (MEPAGC), ha presentat les places que estan afectades per processos selectius derivats de la Llei 20/2021 d’estabilització. El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària, segons preveu la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i afecta els llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. S’inclouen les places tant de personal funcionari

Més »
Notícies
Manuel

DUBTES ADJUDICACIONS provisionals 1 sEtembre

El dia 31 de març vam fer xerrada informativa sobre les adjudicacions d’estiu, si no vas poder assistir a l’enllaç et deixarem el vídeo de la xerrada Per als que no vau poder entrar o bé no hi vau poder assistir, VIDEO XERRADA ADJUDICACIONS ESTIU Però després de veure el vídeo segueixo amb dubtes, necessito consells Dia: 26 abril Hora :18 hores Modalitat : videoconferencia https://meet.google.com/ygd-ofyr-sqx?hs=122&authuser=1

Més »
NORMATIVES
Manuel

modificación reglamento ingreso enlos cuerpos docentes

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. El 7 de febrer va nexplicar VIDEO XERRADA INFORMATIVA COM SERAN

Més »
NORMATIVES
Manuel

adéu al procés d’estabiliatzació d’interins

El dictamen del Consell d’Estat treu de la via extraordinària, les places de reposició i de nova creació, que aniran a concurs oposició amb el RD d’accés ordinari (amb proves eliminatòries). BUTLLETÍ

Més »
NORMATIVES
Manuel

EXTERIOR. Estados Unidos. Convocatoria para profesores interinos en programas educativos en el exterior. Curso 2022/2023

ESTADOS UNIDOS. Convocatoria para profesores interinos en programas educativos en el exterior. Curso 2022/2023 Estados Unidos. Convocatoria para la formación de las listas de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen de interinidad de las Secciones Españolas de Miami y Nueva York y de la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Nueva York dependientes de la Consejería de Educación de las Embajadas de España en Estados Unidos y Canadá para el curso 2022-2023 Acceso al documento pdf de la

Més »
NORMATIVES
Manuel

EXTERIOR. Profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central,oriental y China.Curso 2022-23

Profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental y China.Curso 2022-2023 Descripción A través de este programa se puede obtener una plaza de docente de distintas materias en Secciones Bilingües de español de centros de enseñanza reglada no universitaria en Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia. Modalidades Enseñanza primaria y secundaria. Destinatarios Titulados españoles según lo establecido en el Anexo I de la convocatoria. Número de plazas Un máximo de 133

Més »
NORMATIVES
Manuel

Resolución Secretaria Estado F. P. orientaciones puesta en marcha Ley 20/2021 reducción temporalidad empleo público

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LAS ORIENTACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DERIVADOS DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Més »
Notícies
Manuel

Destinacions provisionals per al curs 2022-2023

Participació obligatòria Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no tingui destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2022, i amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2022-2023 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura d’un fill o filla o d’un familiar. També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que hagi superat el procediment selectiu de 2021, així com el que

Més »
NORMATIVES
Manuel

ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS 1 DE SETEMBRE

RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. TERMINIS PER PRESENTAR LAS SOL.LICITUDS Funcionaris de carrera i en practiques del 29 de març al 7 abril Personal interí: del 22

Més »
Notícies
Manuel

Nous criteris per a les comunicacions electròniques del Departament

El Departament ha impulsat la posada en marxa de la Instrucció 2/2022, per la qual s’estableixen els criteris per a les comunicacions electròniques al Departament d’Educació, que ha estat fruit del consens de les unitats dels serveis centrals i territorials.​ Aquesta Instrucció substitueix la Instruc​ció ​5/2019​, sobre les notifica​cions als empleats públics del Departament d’Educació, i està adaptada al nou context normatiu (Decret d’administració digital) i tecnològic (utilització eficient de les eines d’administració electrònica, dels tramitadors corporatius i de les aplicacions del Departament).  De la nova Instrucció, cal destacar-ne els aspectes següents:  Ampliació dels

Més »
NORMATIVES
Manuel

EL PARADIGMA DEL SENYOR CONSELLER D’EDUCACIÓ

Bon dia companys docents.Ahir vam rebre un correu electrònic del nostre Conseller d’educació Sr. González Cambray, explicant-nos totes les novetats de cara al proper curs.Totes en positiu en grau superlatiu.No ens quedava un altre remei que fer una resposta contundent, ja que és vergonyós el que ens volen vendre com a beneficis i que mostren el tarannà impositiu de la Conselleria.No callarem: Cambray dimissió!!!A l’enllaç teniu l’accés a l’article.Molta força companys. Estem al vostre costat BUTLLETÍ EL PARADIGMA DEL SENYOR

Més »
INTERINS
Manuel

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT Llista de persones admeses i excloses

Es poden presentar reclamacions del 9 al 18 de març de 2022.Les reclamacions s’han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds s’han d’entrar indicant com a ens destinatari: Departament d’Educació, seguit del nom dels serveis territorials demanats a la sol·licitud d’inscripció a la borsa. També es pot presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l’àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del

Més »
Notícies
Manuel

No regalis hores

La lluita no es fa només un dia de vaga.Si vols que no et trepitgin dia rera dia, has de fer accions tan simples com complir el teu horari, com fan tots els treballadors.Que quedi clar, les teves hores de permanència al centre són:-30 a primària-24 a secundàriaTu fas hores de més? Els teus companys les fan? Et sents pressionat a quedar-te fora del teu horari? Sents que complir el teu horari està mal vist per part de l’ED?A tu

Més »
Notícies
Manuel

NOMENAMENT FUNCIONARIS DE CARRERA OPOSICIONS ANY 2019

Orden EFP/127/2022, de 21 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros, a los seleccionados en las pruebas selectivas de ingreso y acceso a la función pública docente y para la adquisición de nuevas especialidades convocadas por Resolución EDU/1/2019, de 2 de enero.

Més »
Notícies
Manuel

el curs lectiu s’acaba el 30 de juny

Davant dels abusos constants per part del Departament, cal fer-nos valer. I per això el primer és que coneguis els teus drets laborals. Fer complir els teus drets no vol dir ser pitjor docent. Aquests drets que estem perdent any rere any van costar molt de guanyar-se. Comencem a dignificar-nos 💪. asinpreformacioig2020 dretslaborals noetdeixistrepitjar https://www.instagram.com/p/Cak3OY3rtuX/?utm_medium=share_sheet

Més »
Notícies
Manuel

plantem-nos

Són ja molts anys de menyspreus i d’atacs per part de la conselleria d’educació. A les brutals retallades que van començar el 2012, s’afegeixen exabruptes, retrets i plantades a sindicats i membres de la comunitat educativa. BUTLLETÍ

Més »
Notícies
Manuel

novetat gestió de casos covid a l’entorn escolar

A partir de dimecres 23 de febrer ja no s’identifiquen contactes estrets. El protocol de gestió de casos covid queda el dimecres sense efecte. No s’identificaran contactes estrets ni s’indicaran quarantenes i només se seguirà aplicant als centres d’educació especial. Els centres escolars i les famílies no hauran de comunicar si el motiu de l’absència a classe de l’alumnat és degut a la covid.   Únicament els centres d’educació especial seguiran utilitzant el Traçacovid. Per la mateixa raó es deixaran

Més »
INTERINS
Manuel

LLIstat provisional ordenats per calificació

Recordeu aquest excels no son oficials poden haver errades, les puntuacions son provisionals hi haurà moltes reclamacions. a mesura que vagin enviat excels d’altres especialitats anirem penjant Especialitats convocades Educació primària Educació infantil Educació física Llengua estrangera: anglès Educació Especial

Més »
Notícies
Manuel

Mobilitzar-se sí; recuperar drets també

Durant tota aquesta setmana, el nostre sindicat ha rebut desenes de consultes mostrant la preocupació sobre el C2 de català, els nous currículums i el nou calendari escolar impulsat per la Conselleria d’Educació. Els docents, afiliats o no, mostren el seu desconcert sobre les decisions unilaterals del conseller Josep González Cambray i del seu equip, així com el neguit davant una convocatòria de cinc dies de vaga per part de diversos sindicats. BUTLLETÍ

Més »
Notícies
Manuel

NO als nous currículums d’ESO i Batxillerat imposats!”

EL sindicat ASINPRE vol manifestar públicament el seu suport al Manifest elaborat per la Plataforma en Defensa d’una Educació Pública i de Qualitat:  Animem també tot el professorat a mostrar la seva adhesió signant a l’enllaç penjat a la plataforma change.org . Per una educació pública de qualitat

Més »
idiomes
Notícies
Manuel

curs gratuït català nivell c2

Des del sindicat ASINPRE et demanem que segueixis les instruccions del vídeo. Fes respectar la teva feina!! asinpreformacioig2020 #docentsenlluita elsmestrestenimdretslaborals femnosrespectar

Més »
Notícies
Manuel

Instruccions per a l’avaluació de l’ESO i el batxillerat 

​La Direcció General de Currículum i Personalització ha publicat un document amb els aspectes clau a tenir en compte a partir del curs 2021-2022 en relació amb l’avaluació, promoció i titulació a l’ESO i al Batxillerat​ d’acord amb el Reial Decret Llei 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l’avaluació i la promoció en l’Educació Primària, així com l’avaluació, la promoció i la titulació en l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional.​

Més »
NORMATIVES
Manuel

MODIFICACIÓ instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 

RESOLUCIÓ EDU/195/2022, de 2 de febrer, per la qual es modifica l’annex 1 de la Resolució EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Queda redactat de la manera següent:“El personal

Més »
Notícies
Manuel

video xerrada informativa Com seran les Oposicions de Mestres i Professors, amb l’aprovació de la Llei de reducció de la temporalitat a l’ocupació pública?

El Conseller d’Educació va comunicar que durant els anys 2022, 2023 i 2024 es convocaran oposicions de educació primària, infantil i secundària. Us deixem el vídeo informatiu amb tota la informació sobre la propera convocatòria d’oposicions de Mestres i Professors, amb l’aprovació de la Llei de reducció de la temporalitat a l’ocupació pública. Esperem que us resolgui dubtes.Podeu deixar els vostres comentaris i/o dubtes en la publicació, i també 💗 per què arribi a molta gent. asinpreformacioig2020 oposicionsdocents https://www.instagram.com/reel/CZrwdaKMZcy/?utm_medium=share_sheet Informació

Més »
INTERINS
Manuel

Qualificacions de la primera prova de la fase d’oposició del procés selectiu L005/2020 Tècnic/a especialista – educació infantil

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, d’1 de febrer de 2022, que aprova la qualificació de la primera prova de la fase d’oposició del procés selectiu L005/2020. L’Acord aprova també la publicació de la llista de persones aspirants aptes, no aptes i no presentades. La puntuació mínima per superar la primera prova és de 17,5 punts en la suma d’ambdós exercicis (consulta el punt 3 de l’annex 3 de la Resolució de la convocatòria). Les persones aspirants aptes cal que consulteu també si esteu

Més »
FORMACIÓ
Manuel

CURSOS PERFILS I OPOSICIONS COS MESTRES I PROFESSORS SECUNDÀRIA

Durant aquest mes de febrer realitzarem els cursos per l’obtenció de perfil, mèrits i preparació oposicions nova modalitat. Ja podeu fer la matricula. Recordeu els afiliats teniu el 30% de descompte en tots els cursos Cursos perfils i preparació oposició cos de mestres i oposicions secundària

Més »
NORMATIVES
Manuel

Pixar fora de test

Sembla que ja no sorprenen els atacs del Govern de la Generalitat, de la Conselleria d’Educació, al professorat en general. La manca de recursos, la improvisació, la irresponsabilitat i la ineptitud, s’uneixen a la ignorància i a les bajanades que s’han de sentir gairebé cada dia.

Més »
INTERINS
Manuel

publicació del Conveni col·lectiu d’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya (codi de conveni núm. 79002915012012), i Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial, relatiu a la revisió salarial per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 79000215011994).

RESOLUCIÓ EMT/3933/2021, de 25 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu d’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya (codi de conveni núm. 79002915012012). —————————————————————————————————————————————————-   RESOLUCIÓ EMT/47/2022, de 4 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial, relatiu a la revisió salarial per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 79000215011994).

Més »
NORMATIVES
Manuel

Concurs de mèrits per a la selecció de directors i directores

Convocatòria i llista de centres​ El Departament d’Educació convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres públics en què ha de quedar vacant aquest càrrec.  Llista de centres (annex 2 de la resolució)​ Abans de començar la tramitació telemàtica de la sol·licitud​ us recomanem que llegiu atentament la Resolució de la convocatòria​. Informació sobre la tramitació ​Durant el termini de presentació de les sol·licituds Un cop entreu a l’aplicació i abans de fer l’enviament final, es poden

Més »
Notícies
Manuel

caos total

Aquí teniu l’article d’opinió sobre la tornada a l’escola d’aquest segon trimestre.A principis de gener , el sindicat ASINPRE, en el  butlletí demanava insistentment l’ajornament de l’inici escolar, almenys una setmana, veient i preveient una onada de contagis espectacular que causaria greus problemes en l’àmbit educatiu. Els pitjors auguris s’han complert i el caos és total. Butlletí I vosaltres què n’opineu? Com heu viscut la tornada? asinpreformacioig2020 #caos #tornadaalescola #omicron #escolesseguresdeveritat https://www.instagram.com/p/CY3g2LglGUU/?utm_medium=share_sheet

Més »
Notícies
Manuel

Professors tècnics de FP continuen sense accés al Cos de Secundària

Fa un any va entrar en vigor la Disposició addicional onzena de la Llei educativa (LOMLOE), continua sense aplicar-se la norma. Aquesta Disposició estableix que el Cos de Professors Tècnics de Formació Professional seria a extingir i els docents amb titulació universitària o equivalent a efectes de docència, s’integrarien al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari, A1 en lloc de l’A2, on actualment estan adscrits. Butlletí

Més »
FORMACIÓ
Manuel

Requeriment de 90 h per a l’acreditació del perfil lingüístic

D’acord amb la Resolució ENS/1128/2016​, per obtenir el perfil lingüístic (anglès, francès, alemany, italià) cal “tenir acreditada la formació en metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de llengua i contingut AICLE a través de màsters, postgraus o activitats de formació permanent amb un mínim de 90 hores, o haver participat en un programa d’innovació educativa en relació amb aquest aprenentatge publicats al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2. Excepcionalment, i amb caràcter transitori fins la finalització del curs 2018-2019, el professorat que

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ IMPORTANT FUNCIONARIS MUFACE

Únic període de canvi Aquest nou Concert, l’entrada en vigor del qual tindrà lloc el mateix 1 de gener de 2022, contempla com a principal novetat en aquest aspecte la tornada al període únic de canvi d’entitat, quedant suprimida la permuta de juny, tal i com permetia el Concert 2021-2022 . La possibilitat de canvi extraordinari per les causes taxades previstes al Concert continuarà en les mateixes condicions, amb la mateixa regulació, tal com apareix a la informació de la pàgina

Més »
INTERINS
Manuel

Estabilització del personal interí i comunitats que convoquen oposicions

Estabilització del personal interí El Departament diu que estem en un macroprocés caracteritzat per: Solapament d’un procés d’ingrés via concurs de mèrits i un altre via concurs oposició. Treball per definir quantes places surten per concurs de mèrits. Tot plegat ha de tenir lloc aquest 2022. Abans del 31 de desembre de 2022 s’han de publicar totes les convocatòries que s’han de dur a terme abans del 31 de desembre de 2024. EL SINDICAT ASINPRE demana la convocatòria per aquest

Més »
INTERINS
Manuel

UNITATS D’ACOMPANYAMENT I ORIENTACIÓ (UAO)

El Departament d’Educació desenvolupa el programa Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO), de suport personal i familiar a l’alumnat educativament vulnerable, finançat amb fons europeus. Aquest programa s’inclou en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que ocupa un dels referents per a la planificació i desenvolupament de les actuacions en els propers anys dins la iniciativa Next Generation EU aprovada el 2020 pel Consell Europeu. El programa de les Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO) té una durada prevista de tres cursos

Més »
NORMATIVES
Manuel

MOLT IMPORTANT: canvi permis per conciliació fills menors

EL departament d’educació rectifica i ara diu  que si que podem gaudir del permís per conciliació en el cas que els nostres fills/filles/menors a càrrec, hagin de fer quarantena , siguin positius en covid o no. La sol.licitud s’ha de presentar a la direcció del centre: Documentació que cal adjuntar:   Permís per conciliació ​ Comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre educatiu o llar d’infants. Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d’un fill/a menor amb qui

Més »
Notícies
Manuel

Farmàcies adherides per realitzar TAR supervisats i comunicar casos positius

En la llista que hi ha a continuació apareixen les farmàcies que ofereixen dur a terme un test d’antígens supervisat o una prova d’automostra a determinats col·lectius prioritzats segons el criteri de Salut Pública. A més, ofereixen la possibilitat que puguis comunicar un resultat positiu en un test d’antígens fet a casa. En aquest cas, és important que no ho facis presencialment, ja que tens un resultat positiu i has de fer l’aïllament. Truca a la farmàcia i identifica’t amb el teu CIP,

Més »

IMPORTANT SUBSTITUCIONS: Propers nomenaments telemàtics

Dies d’adjudicació Dies de nomenaments previstos per al mes de gener: Dilluns 10, 17, 24, 31 Dimarts 11 (excepcional) Dimecres 12, 19, 26 Divendres 7, 14, 21, 28 Franges horàries de connexió La franja horària en què cal connectar-se per veure el resultat de l’adjudicació i acceptar-la o refusar-la és: Dilluns: De 13h30′ a 14h30′ Dimarts, Dimecres i divendres: De 12h a 13h ​

Més »
NORMATIVES
Manuel

Inscripció per al curs de formació de directors i directores

  El Departament d’Educació ofereix una formació de direccions en la que es treballen tots els aspectes que són significatius per a la pràctica directiva dels centres educatius, destacant la funció de lideratge pedagògic i  desenvolupant les competències necessàries per exercir un lideratge distribuït i eficaç. ​Des de la Sub-direcció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic s’organitzen dos models de formació, tant la formació inicial com la d’actualització.​ Els docents que hi estigueu interessats heu de formalitzar la sol·licitud a l’apartat  Persones

Més »
Notícies
Manuel

A treballar i a callar

Ho estem veient aquests últims dies. L’augment de contagis, de la taxa d’ocupació de llits a les UCI i de la incidència per cada cent mil habitants supera ja la d’altres onades, la qual cosa fa evident que encara no s’ha arribat al pic que pugui significar un alleujament en tots els sentits. Descarrega butlletí         

Més »
Notícies
Manuel

OPOSICIONS DOCENTS! tercer Esborrany del R.D. d’Oposicions

Pots llegir com quedaria el sistema d’oposició segons aquest nou Esborrany del del RD per a les oposicions del 2022 al 2024 Descarrega butlletí resum Descarrega tercer esborrany (PDF, 736 kB) RECORDA! ÉS UN ESBORRANY I ENCARA POT HAVER MODIFICACIONS.      

Més »
Notícies
Manuel

Incompetència o mala fe?

Davant l’esclat de la sisena hora moltes aules han hagut de ser confinades, però ni tan sols així el Departament s’ha plantejat tancar les escoles abans a costa de la salut dels que treballen allí.Molts es troben a hores d’ara aïllats a casa per contagi. És aquesta la escola segura de la que tant es parla? És aquesta la manera com es cuida als docents? Potser que els nostres gestors reflexionin una mica. Us deixem l’article que hem penjat a

Més »
Notícies
Manuel

Llista provisional de persones admeses al concurs de mèrits en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya

Llista provisional de persones admeses al concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya, d’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/3414/2021, de 16 de novembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya (modificada per la RESOLUCIÓ EDU/3725/2021, de 16 de desembre) Les possibles reclamacions es presentaran en el

Més »
Notícies
Manuel

Tercera dosi per al personal vacunat amb AstraZeneca

El Departament de Salut ha obert la vacunació de totes les persones que van rebre la segona dosi de la vacuna d’AstraZeneca fa almenys tres mesos. La campanya de vacunació d’aquestes persones es farà de manera similar a la de la vacunació de les persones de 60 anys o més. ​En aquest sentit, el personal docent que es va vacunar amb la pauta de dues dosis d’AstraZeneca fa almenys tres mesos ha començat a rebre un SMS que li permet demanar cita per vacunar-se.​  Si

Més »
NORMATIVES
Manuel

inscripció per al curs de formació de directors i directores

​​El Departament d’Educació ofereix una formació de direccions en la que es treballen tots els aspectes que són significatius per a la pràctica directiva dels centres educatius, destacant la funció de lideratge pedagògic i  desenvolupant les competències necessàries per exercir un lideratge distribuït i eficaç. ​Des de la Sub-direcció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic s’organitzen dos models de formació, tant la formació inicial com la d’actualització.​ Els docents que hi estiguin interessats han de formalitzar la sol·licitud a l’apartat

Més »
NOVETATS
Manuel

Així seran les noves oposicions d’educació: tipus d’examen i qualificacions

Amb l’objectiu de reduir la temporalitat en l’àmbit educatiu, el Ministeri d’educació i Formació Professional ha redactat un reial decret que inclou un pla per als propers tres anys basat en concurs oposició. En aquest sistema, prioritzarà els mestres i professors interins per estabilitzar la seva situació.   Oposicions 2022 Esborrany decret  

Més »
INTERINS
Manuel

LA SOLUCIÓ ESTAVA A CANET I NINGÚ NO LA VEIA

Sembla mentida. El que no han aconseguit els sindicats majoritaris en dècades, ho fa una família d’una escola de Canet. Només volien que s’apliqués la llei, que el seu fill pogués tenir un 25% de les hores en castellà, una matèria més, res més. Però no podien imaginar el favor que li han fet a tota la comunitat educativa-   BUTLLETÍ El conseller d’Educació defensa la mesura de posar un professor extra a l’aula en els centres obligats a fer

Més »
idiomes
NOVETATS
Manuel

Auxiliares de conversación españoles en el extranjero

Ayudas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Plazo de presentación de solicitudes: desde el 07 de diciembre de 2021 hasta el 28 de diciembre de 2021 Més informació  

Més »
NOVETATS
Manuel

xerrada informativa: convocatòria de places per treballar a l’exterior

En resposta a totes les consultes que ens heu fet aquests dies, hem decidit fer un directe el proper dijous 9 de desembre a les 6 de la tarda on us explicarem tot el ventall de possibilitats que dóna el Ministeri d’Educació per treballar com a docent fora de les nostres fronteres. Apunteu la data al calendari!!!

Més »
INTERINS
Manuel

El Congrés dels Diputats aprova el Projecte de llei interins, continuará LA SEVA TRAMITACIÓ AL SENAT

Una llei per a rentar la cara dels polítics, però ineficaç per a reduir la temporalitat dels interins. Només els interins que portin en la seva plaça de manera ininterrompuda des d’abans de 2016 podran accedir o quedar-se la seva plaça amb ‘només’ un concurs de mèrits. És a dir, que no hauran de fer oposició. En canvi, tots aquells que siguin interins des de 2016 no gaudiran d’aquest avantatge. Ells sí que hauran d’afrontar una oposició que podrà ser

Més »
NORMATIVES
Manuel

modificació annex de la Resolució EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits o mòduls professionals en els ensenyaments professionals a distància.

RESOLUCIÓ EDU/3583/2021, de 25 de novembre, per la qual es modifica l’annex de la Resolució EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits o mòduls professionals en els ensenyaments professionals a distància.

Més »
Notícies
Manuel

CONVOCATORIA Profesorado visitante EN OTROS PAISES

Número de plazas 623 plazas, distribuidas por países, estados y provincias en el Anexo I de la convocatoria. Esta cifra podrá modificarse al alza o a la baja, en función de las necesidades de las autoridades educativas contratantes. Más informacón 

Més »
NORMATIVES
Manuel

llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats,

RESOLUCIÓ EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

Més »
NORMATIVES
Manuel

RESOLUCIÓ CONCURS TRASLLATS 2020 MESTRES EN ELS DOS PRIMERS CURSOS DE L’ESO

RESOLUCIÓ EDU/3529/2021, de 26 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/2668/2020, de 26 d’octubre, adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

Més »
NORMATIVES
Manuel

resolució concurs de trasllats 2020 inspecció, ensenyaments secundaris

RESOLUCIÓ EDU/3528/2021, de 26 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/2669/2020, de 26 d’octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

Més »

Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos y de personal docente en el exterior para funcionarios de carrera

Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos en el exterior por funcionarios de carrera. Convocatoria 2021-2022 Plazo de presentación de solicitudes: desde el 30/11/2021 hasta el 22/12/2021 Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior por funcionarios de carrera. Convocatoria 2021-2022 Plazo de presentación de solicitudes: desde el 30/11/2021 hasta el 22/12/2021

Més »
NORMATIVES
Manuel

professorat de formació professional procediment per a la concessió d’estades de formació de tipus B, en empreses i institucions

RESOLUCIÓ EDU/3403/2021, d’11 de novembre, d’establiment del procediment per a la concessió d’estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per l’any 2022.

Més »
FORMACIÓ
Manuel

CURSOS FORMACIÓ: MES DE desembre

CURSOS OPOSICIONS PREPARACIÓ SUPÒSITS PRÀCTICS  inici 25 de novembre CURS OPOSICIONS ORIENTACIÓ EDUCATIVA Ja podeu matricular inici 25 de gener 2022 CURS OPOSICIONS COS SECUNDÀRIA Ja podeu matricular inici 25 de gener 2022   PERFIL DIVERSITAT   COM RESOLDRE ELS CONFLICTES EN ALUMNES AMB ALTERACIONS GREUS DE LA CONDUCTA ESTRATÈGIES PELS DOCENTS AMB ALUMNES AMB TDHA PROCESSOS COGNITIUS EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA   PERFIL LINGÜISTIC CLIL METODOLOGÍA CLIL/AICLE   PERFIL DE METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT  

Més »
neuro
NORMATIVES
Manuel

Recomanacions per a les festes i celebracions d’hivern

Les Recomanacions per a les festes i celebracions d’hivern és un document que recull les mesures establertes per a les cantades de Nadal o altres esdeveniments festius als centres educatius.   S’inclouen les recomanacions en relació amb l’ús de la mascareta, els requisits d’accés als centres, la participació de les famílies, les celebracions amb menjar i begudes, entre d’altres.  ​S’aconsella que les festes es facin preferentment en espais exteriors. Davant l’augment notable de casos, es recomana mantenir la prudència i garantir el compliment

Més »
INTERINS
Manuel

“EL DECRETAZO” QUE NO AGRADA A NINGÚ

El sindicat ASINPRE, reclama als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats que deixin d’embolicar al col·lectiu d’interins i substituts, i que garanteixin la seguretat jurídica al projecte de Llei sobre temporalitat per tal d’evitar que els tribunals tombin els processos selectius i ocasionin més perjudicis al personal temporal allargant innecessàriament la precarietat. Butlletí

Més »

El Departament d’Educació destina 56,8M€ a baixar la ràtio

El Departament d’Educació destinarà un total de 56,8M€ a baixar la ràtio als centres públics d’educació infantil i primària, passant d’aquesta manera dels 25 alumnes per aula als 20. El titular d’Educació ha avançat que la mesura començarà el curs vinent, 2022-2023, a Infantil-3 (I3), i per tant, els primers infants que es beneficiaran d’aquesta mesura són els nascuts al 2019. Aquesta mesura s’aplicarà de forma continuada durant tots els cursos. “En 9 anys totes les escoles del país tindran

Més »
NORMATIVES
Manuel

Mesures administratives personal interi

Personal interí: Se suprimeix la diferència que la normativa actual preveu entre el personal funcionari de carrera i el personal interí. Així, els interins podran ser declarats en situació de serveis especials i també podran gaudir de les llicències per fer estudis relacionats amb el lloc de treball i de les llicències per a assumptes propis.  

Més »
NORMATIVES
Manuel

Llista persones nomenades funcionaris en pràctiques

RESOLUCIÓ EDU/3285/2021, de 3 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.  

Més »
Oposicions
Manuel

Publicades les plantilles del primer exercici de la primera prova del concurs oposició de TEEI

Avui 25 d’Octubre el Departament d’ Educació ha fet públic les plantilles del primer exercici i l’enunciat del segon, el supòsit pràctic de la primera prova del concurs oposició de TEEI Exercici de la primera prova del concurs oposició de TEEI PUNTUACIÓ DEL PRIMER EXERCICI  TIPUS TEST 60 preguntes Els errors descompten, cada 4 errors descompten la puntuació d’un encert. Nota mínima per superar el test: 4.375 punts Nota màxima de l’exercici test: 17.5 punts Per resoldre la qualificació del test cal aplicar la

Més »
NORMATIVES
Manuel

Borrador del currículum bachillerato

  Perfil competencial del alumnado al término del Bachillerato. El Perfil competencial parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su futuro formativo y profesional, para el desarrollo de su madurez intelectual y humana y de sus funciones sociales, para su capacitación para el acceso a la educación superior y para su incorporación a la vida activa con responsabilidad y aptitud.  Esborrany currículum  

Més »
FORMACIÓ
Manuel

CURSOS FORMACIÓ:MES DE NOVEMBRE

CURSOS OPOSICIONS CURS OPOSICIONS ORIENTACIÓ EDUCATIVA PREPARACIÓ SUPÒSITS PRÀCTICS CURS OPOSICIONS COS SECUNDÀRIA PERFIL DIVERSITAT CURS COM ATENDRE LA DIVERSITAT EN ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS GESTIÓ DE L’ESTRÈS A L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA (només mèrits) COEDUCACIÓ EMOCIONAL I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE (només mèrits) PERFIL LINGÜISTIC CLIL METODOLOGÍA CLIL/AICLE   PERFIL DE METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT EL TREBALL PER PROJECTES, UNA EINA EFICAÇ PER TREBALLAR LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT EINES DIGITALS: RECURSOS PER LA

Més »
NORMATIVES
Manuel

Convocades 284 places de mentors digitals

  El mentor o mentora digital ha d’ajudar a entre 4 i 15 centres en tot allò relacionat amb l’estratègia digital i els ha d’acompanyar mentre la posen en marxa, entre gener de 2022 i agost de 2023. Aquest acompanyament es fa conjuntament amb la xarxa ja existent d’assessors i referents digitals, i amb l’equip de cultura digital. Durant aquest període, n’ha de fer una avaluació continuada.  Els objectius principals del programa són els següents: Que el 100 % de l’alumnat

Més »
NORMATIVES
Manuel

publicat decret pagament novembre PAGA EXTRA 2014

DECRET LLEI 23/2021, de 19 d’octubre, de modificació del Decret llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Més »
NORMATIVES
Manuel

ORGANIZACIÓ FP INICIAL NO PRESENCIAL LES PROVES FINALS

RESOLUCIÓ EDU/3105/2021, DE 15 D’OCTUBRE, PER LA QUAL S’ORGANITZEN, AMB CARÀCTER EXPERIMENTAL, EN ELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL DE LA MODALITAT D’EDUCACIÓ NO PRESENCIAL, LES PROVES FINALS EN ALTRES ESPAIS DIFERENTS DELS PREVISTOS AMB CARÀCTER GENERAL, PER AL CURS ACADÈMIC 2021-2022.

Més »
NORMATIVES
Manuel

ORGANIZACIÓ FP INICIAL NO PRESENCIAL

ORDRE EDU/193/2021, DE 13 D’OCTUBRE, PER LA QUAL S’ORGANITZEN ELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL EN LA MODALITAT D’EDUCACIÓ NO PRESENCIAL.

Més »
NORMATIVES
Manuel

ASINPRE informa: paga extra 2014

En la nómina del mes de novembre els treballadors i treballadores del Departament d’educació rebrem  el100% de la paga extra que se’ns devia de l’any 2014. Després de moltes reivindicacions amb l’Administració ara rebrem el que és nostre!

Més »
NORMATIVES
Manuel

informació titulacions sobre pedagogia terapeutica i psicologia

EL informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590), a partir del curs 2022-2023”, us comuniquem el següent: Que els docents que ja estan en possessió d’una titulació o estan matriculades en estudis que fins ara permetien exercir les especialitats d’EES i PSI, sempre i quan s’inscriguin a la borsa abans del 31/10/2023 Interines i substitutes que tenen aquestes titulacions

Més »

NOUS CURSOS PREPARACIÓ OPOSICIONS SECUNDÀRIA

CURSOS PRESENCIALS DIBUIX (26/10) – Estructura de la convocatòria. Posada en pràctica. (2h) – Normativa bàsica i pràctica, d’aplicació real (Resolucions EDU/ ) (4h) – Programació requerida i continguts científics adients.(6h) – Pràctica paral·lela a la formació, in situ-on line (5h.) – Recull de dubtes en el procés de formació setmanal. (5h) – Defensa de la programació i practicum.(5h) – Tutoria individualitzada si escau. (3h) Curs intensiu de 30 hores Data Inici: 19 octubre 2021 Modalitat online i videoconferencia Inici: dimarts 26 Octubre 2021

Més »
TEEI
INTERINS
Manuel

informació sobre els terços de jornada

  El 13 d’abril d’aquest any vam fer aquesta publicació. PROU TERÇOS DE JORNADA, PROU ABUSOS Ara, gairebé 6 mesos després, gràcies a la pressió feta per tots vosaltres al negar-vos a demanar TERÇOS de jornada, el Departament ha decidit que s’han de treure el curs que ve  i convertir en mitges jornades.  Una vegada més, les accions tenen resultats Us donem les gràcies

Més »
NORMATIVES
Manuel

regulació de la fase de pràctiques

RESOLUCIÓ EDU/3026/2021, de 6 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Més »
NORMATIVES
Manuel

directrius prova d’VALUACIÓ DE QUART ESO DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ EDU/2986/2021, de 29 de setembre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2021-2022. Els dies 9 i 10 de febrer de 2022, la prova corresponent al curs 2021-2022, que ha de dur a terme l’alumnat de quart curs de tots els centres públics i privats que imparteixen l’educació secundària obligatòria,

Més »
NORMATIVES
Manuel

boe: nombramiento funcionarios de carrera del cuerpo de inspectores de educación

Orden EFP/1057/2021, de 29 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/2655/2019, de 15 de octubre

Més »
NORMATIVES
Manuel

INFORMACIÓ personal laboral

Concurs-Oposició de tècnics i tècniques d’educació infantil (TEEI).  Resta pendent  establir la data de la prova del test i el supòsit pràctic que han de realitzar les persones que per motius justificats i acreditats, no es van poder presentar en la convocatòria del 18 de setembre. Fins que no realitzin la prova, no es penjarà la resolució del tipus test, tal com ho marca la normativa. Concurs-Oposició d’integradores i integradors socials TIS:  El Departament informa de l’ajornament de la data de la

Més »
canva
FORMACIÓ
Manuel

Pla d’educació digital de Catalunya

  ¡¡¡ Compte enrere ¡¡¡   El Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2023 fixa entre els seus 🎯 objectius principals el d’”Augmentar gradualment l’índex de professorat que acredita la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI”. Aquest objectiu s’haurà d’acomplir al curs 2022-2023. La competència docent és un dels factors més determinants en la qualitat de l’acció educativa. En la seva pràctica diària, el professorat ha de desenvolupar la competència digital docent de manera integral. Per fer front

Més »
FORMACIÓ
Manuel

OPOSICIONS Previsió de places convocatoria any 2022

  ¡¡¡ Compte enrere ¡¡¡ ¡¡¡¡ AQUESTAS PLACES PODEN I DEUEN SER AMPLIADES QUAN SURTI LA CONVOCATÒRIA  NO HI HA EXCUSES EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ TÉ LA POTESTAT D’AMPLIAR LA TASA DE REPOSICIÓ AL 100% ¡¡¡¡ Butlletí PREPARACIÓ OPOSICIONS I SUPÒSITS PRÀCTICS

Més »
FORMACIÓ
Manuel

CURSOS PERFILS, OPOSICIONS I SUPÒSITS PRÀCTICS INICI OCTUBRE

Si encara t’ho estaves pensant … fes-ho! Al mes d’octubre comencen els nostres cursos de preparació oposicions i cursos per obtenir perfils o seguir sumant mèrits per estadis, oposicions. Tots els cursos estan reconeguts pel departament d’educació. Els cursos d’oposicions es fan en grups reduïts queden poques places afanya’t a matricular-te. Troba el teu Curs CURSOS OPOSICIONS SECUNDÀRIA CURS OPOSICIONS ORIENTACIÓ EDUCATIVA               PLACES DISPONIBLES:  6 CURS OPOSICIONS COS SECUNDÀRIA        

Més »
NORMATIVES
Manuel

APLICACIÓ DE LA MESURA DE RECUPERACIÓ PARCIAL DE L’IMPORT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DELS ANYS 2013 I 2014

El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de percebre de forma efectiva durant els exercicis 2013 i 2014 la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà –pel que fa a l’exercici 2014 – durant el darrer trimestre de l’exercici 2021 la recuperació parcial de l’import que va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva. AQUÍ VA DIRIGIT Al personal que ha deixat de prestar serveis, per

Més »

ASINPRE INFORMA ALS OPOSITORS/ES A TEEI

  ASINPRE INFORMA ALS OPOSITORS/ES A TEEI: Per l´examen oposició a TEEI, el Departament, seguint les normes del PROCICAT, no deixarà pausa entre les dues proves, per la qual cosa els participants a les proves hauran d´estar unes sis hores sense descans. Des d´ASINPRE aconsellem als aspirants que demaneu, als responsables de l´aula, poder fer una petita pausa per anar al lavabo i així disposar d´un recés.

Més »
INTERINS
Manuel

Modificació de dades borsa treball

  Els període   modificacions de les dades de la borsa és el dia  13 al 20 de setembre de 2021. Els canvis son immediats. Modificació de dades

Més »
Notícies
Manuel

oposicions Tècnic/a especialista – educació infantil

Primera prova del procés selectiu corresponent a la convocatòria L005/2020 Tècnic/a especialista en educació infantil Procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació. Lloc i data de la prova: Barcelona, 18 de setembre de 2021 Hora de presentació: 8.15 hores Consulta l’aula que tens assignada per fer la prova En aquests documents pots consultar per ordre alfabètic per cognoms, l’edifici

Més »
NORMATIVES
Manuel

Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia

L’afrontament de la pandèmia per la covid-19 va implicar, en la majoria dels països,l’aplicació de mesures que van cercar contenir la transmissió del virus a través de la reducció dràstica de les interaccions socials, entre les quals, en un primer moment, el tancament de les escoles. PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-2022 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

Més »
Notícies
Manuel

NOUS/ES MUTUALISTES DOCENTS 2021

Muface és un sistema d’assegurament públic en el qual es pot realitzar elecció d’entitat sanitària, així que podràs optar per sistema sanitari públic (INSS), o privat a través d’entitats concertades BUTLLETÍ ALTES MUFACE

Més »
Oposicions
Manuel

OPOSICIONS Tècnic/a especialista – educació infantil llista definitiva admesos i exclosos i exemptes realitzar prova llengua catalana i coneixements llengua castellana

RESOLUCIÓ EDU/2700/2021, de 2 de setembre, per la qual es modifica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, i de coneixements de llengua espanyola, de la convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de

Més »
NOVETATS
Manuel

INICI CURS NOVETATS

Des d’  ASINPRE Us desitgem que tingueu un curs tranquil, que la pandèmia sigui només un record i que puguem tornar a la normalitat. La realitat és que iniciem un curs més, amb els problemes de sempre, amb 65 centres en barracons, massificació en la majoria de centres amb unes ràtios molt altes, a més de començar amb falta de professors en algunes especialitats. En quant a les mesures sanitàries, seran més flexibles, la presencialitat de les classes estarà garantida

Més »
INTERINS
Manuel

Nomenaments telemàtics setembre

ATENCIÓ SUBSTITUTS/ES QUE ESTEU SENSE NOMENAMENT: el pròxim nomenament serà el dia 1 de SETEMBRE, recordeu d`acceptar el nomenament que us adjudiquin els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona  les vacants i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Acceptació / finalització de l’adjudicació S’estableixen les franges horàries de connexió des del web següents per acceptar la plaça assignada: Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme-Vallès Oriental Personal convocat a les adjudicacions Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona Personal

Més »
Oposicions
Manuel

oposicións per a l’accés a la categoria professional de tècnic/a especialista en educació infantil (TEEI)

Al mes de setembre es publicarà a la web els llocs, espais i aules on es faran les proves .Cada una de les persones participants tindrà una aula adjudicada. En tots els accessos hi haurà un punt d’informació i una aula d’incidències. Pel que fa a les mares lactants que precisin alletar als seus nadons ho hauran de comunicar el mateix dia de la prova.

Més »
NORMATIVES
Manuel

Ofertes de treball PERSONAL ADMINISTRACIÓ i serveis

EDU247521 – Subaltern/a, E-10  [241,49 kB ]als Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament d’Educació. Data de publicació: 23.8.2021Termini de presentació: 2.9.2021EDU247321 – Auxiliar administratiu/va, D-14  [245,3 kB ]al Negociat de Personal docent d’Ensenyament Infantil i Primari dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació. Data de publicació: 23.8.2021Termini de presentació: 2.9.2021EDU247221 – Administratiu/va, C-13  [248,88 kB ]al Negociat de Personal d’Administració i Serveis dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Educació. Data de publicació: 23.8.2021Termini de presentació: 2.9.2021EDU247121 – Administratiu/va, C-13  [243,05 kB ]a la Secció d’Obres i Manteniment dels Serveis Territorials

Més »
INTERINS
Manuel

Nomenaments telemàtics agost

Entre els dies 26 i 27 d’agost de 2021, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran els actes de nomenament telemàtic necessaris per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Acceptació / finalització de l’adjudicació Informació per al curs 2021-2022 Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació

Més »
NORMATIVES
Manuel

Formació reconeguda pel Departament d’Educació  mes setembre

Formació reconeguda pel Departament d’Educació  Benvolguts/des, Us informem que ja estan obertes les inscripcions de les formacions online pel mes de setembre. Cursos online per fer quan vulguis i des d’on vulguis! reconegudes pel Departament d’Educació, CONSULTA ELS CURSOS PERFILS MÈRITS CURSOS OPOSICIONS SECUNDÀRIA CURSOS SUPÒSITS PRÀCTICS

Més »
NORMATIVES
Manuel

Provisió de vacants personal docent 19 agost per serveis territorials

Els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent | Nomenaments telemàtics | Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la Secció de Personal Docent dels serveis territorials corresponents  Només hi ha informació del

Més »
NORMATIVES
Manuel

PROJECTES I ESBORRANYS REALS DECRETS

PROYECTO de Real Decreto por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en el currículo, la organización y objetivos y programas de cada etapa

Més »
NORMATIVES
Manuel

recuperació parcial paga extraordianria 2014, increment retributiu 2021

RESOLUCIÓ 70/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 18/2021, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Després de 7 anys i 10 mesos recuperarem parcialment la paga extra de l’any 2014 i als 10 mesos la pujada de sou. Encara hi haurà que donar-los les gràcies per tanta rapidesa

Més »
Oposicions
Manuel

oposicions: nous membres dels òrgans de selecció que han de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal

RESOLUCIÓ EDU/2463/2021, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats. Fer pública l’acceptació de les abstencions i renúncies per causa de força major, presentades pels membres dels tribunals que es relacionen a continuació, i el nomenament dels nous membres que els han de substituir

Més »
FORMACIÓ
Manuel

proves extraordinàries corresponents al curs 2021-2022 per a l’obtenció dels certificats d’anglès dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1, en règim lliure

RESOLUCIÓ EDU/2339/2021, de 22 de juliol, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2021-2022, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes. Dates d’inscripció: a partir de les 9:00h del 15 de novembre fins al 19 de novembre de 2021 a les 23:59h.  

Més »
NOVETATS
Manuel

prorroga Programa temporal de mesures extraordinàries -covid curs 2021-2022

ACORD GOV/117/2021, de 27 de juliol, pel qual es prorroga el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la covid-19, per al curs 2021-2022. La pròrroga d’aquest Programa és per a la totalitat del curs 2021-2022, de l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2022. Mantenir per al curs 2021-2022, 3.465 dotacions de personal docent, de les quals 180 són substitucions, i 982 dotacions de

Més »
NOVETATS
Manuel

increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014

increment del 0,9% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l’1 de gener de 2021, respecte dels imports vigents el 31 de desembre de 2020. La massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2021 no pot experimentar un increment superior al percentatge de 0,9%  Recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 L ‘abonament d’aquest primer tram de la paga extra es farà a la nòmina del novembre i el 45% restant durant el 2022.

Més »
INTERINS
Manuel

EN QUINES MANS ESTEM GOVERNATS

Quan pensem en la figura de l’interí és la d’un treballador que presta serveis a l’Administració Pública sense haver passat per una oposició, és a dir, que no ha complert amb els requisits de capacitat i mèrit que estableix l’article 103.3 per a l’accés a la funció pública. BUTLLETÍ

Més »
INTERINS
Manuel

Nomenaments telemàtics agost

Cal tenir les finestres emergeEntre els dies 26 i 27 d’agost de 2021, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran els actes de nomenament telemàtic necessaris per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Informació per al curs 2021-2022 Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de

Més »
NORMATIVES
Manuel

consulta adjudicacions estiu definitives

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l’aplicació. Accés a la consulta(amb identificador GICAR) Accés a la consulta(amb identificador XTEC o codi d’usuari temporal)

Més »

1.000 professionals al setembre

El Govern ha aprovat l’ampliació de la plantilla del Departament d’Educació amb 1.006 professionals, per donar resposta a les necessitats de planificació ordinària de l’activitat educativa. 764 per atendre les necessitats d’escolarització i 185 per atendre les necessitats d’escola inclusiva, que s’incorporaran a partir de l’1 de setembre de 2021. També s’han aprovat 57 dotacions per atendre les necessitats dels processos d’integració de centres que ja han tingut lloc durant el curs 2020-2021. Aquestes dotacions se sumaran a la plantilla

Més »
INTERINS
Manuel

cobrament juliol Model de sol·licitud o instància

Pel cobrament de juliol cal tenir en compte que la persona ha d’al·legar la formació sempre, no serà necessari aportar-la e si ja està al ATRI però sí presentar sol.licitud per comunicar que s`ha realitzat. Model de sol·licitud o instància

Més »
INTERINS
Manuel

obertura borsa treball professorat

Termini per presentar sol·licituds per formar part de la borsa de treball de personal docent: del 16 de juliol de 2021 al 15 de febrer de 2022. Calendari Requisits Cossos i especialitats convocats Documentació per acreditar els requisits Sol·licitud d’inscripció

Més »
NORMATIVES
Manuel

AIXI NO¡¡¡¡ (UNES OPOSICIONS PER OBLIDAR)

Senyors/es del Departament d’Educació, membres dels diferents tribunals d’oposicions, el que està passant amb les qualificacions no s’ha de permetre que es torni a repetir més a les pròximes oposicions. Podria ser que la convocatòria sigui incomprensible, poc clara per a l’aspirant? Podria ser que el plantejament dels criteris de correcció és incomprensible per als aspirants?    Podria ser que els membres dels tribunals treballin a una escola diferent als aspirants? Butlletí

Més »
NORMATIVES
Manuel

mODEL RECLAMACIÓ 1 PROVA OPOSICIONS

Reclamacions:  13 I 14 de juliol de 2021Termini de reclamacions per escrit. Es recomana als aspirants que vulgin presentar reclamacions que ho facin el 13 juliol a la seu del tribunal durant la franja horària que estableix cada tribunal. En tot cas, les reclamacions es poden presentar a través del tauler de l’aspirant durant els dies 13 i 14 de juliol. Si s’opta per fer la presentació telemàtica, atès que s’han detectat algunes incidències de funcionament al mòdul de gestió

Més »
NORMATIVES
Manuel

consulta adjudicacions estiu provisionals

Reclamacions: fins al 13 de juliol de 2021Desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): fins al 13 de juliol de 2021 Recomanacions per a les reclamacions i les desestimacions Per poder gestionar la reclamació i el desestiment és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.​ Cal tenir les finestres emergents desbloquejades

Més »
NORMATIVES
Manuel

Reducció de la jornada lectiva per a les persones més grans de 55 anys,

Atès que per a l’any 2021, no és possible aplicar mesures que generin un increment de la despesa del Capítol I de personal docent més enllà de les pressupostades, cal mantenir la modificació temporal de la mesura esmentada. En aquest curs, el personal docent que tingui entre 55 i 64 anys ha de fer l’horari setmanal lectiu d’atenció directa als alumnes previst amb caràcter general; aquest horari, és el següent: -24 hores setmanals de docència per al personal docent que

Més »
INTERINS
Manuel

Xerrada informativa adjudicacions provisionals estiu

Participants: personal docent funcionari de carrera, en pràctiques i interí. DIA  19 de MAIG Hora: 18: 00 h Ordre del dia Procediment general d’adjudicació de destinacions provisionals 2. Consulta i modificació de dades 3. Precs i preguntes Modalitat vÍdeo-conferència en directe xerrada gratuïta Xerrada informativa format pdf per difusió Cal registrar-se rebràs un correu electrònic amb un PDF amb el link per a la connexió  INSCRIPCIÓ

Més »
NOVETATS
Manuel

Fi de la suspensió temporal oposicions

En data de 17 de maig de 2021, finalitza la suspensió temporal de l’execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats, un cop notificada a totes les persones recurrents la resolució dels recursos potestatius de reposició interposats contra aquesta Resolució. En data 7 de maig de 2021, es va publicar al DOGC núm. 8403 la Resolució EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió

Més »
NORMATIVES
Manuel

Ampliar el termini per a l’acreditació del títol oficial de màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent

RESOLUCIÓ EDU/1428/2021, de 10 de maig, per la qual s’amplia el termini per a l’acreditació del títol oficial de màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent a les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent. Ampliar el termini per a l’acreditació del títol oficial de màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent a les persones que formen part de la borsa de treball de

Més »
FORMACIÓ
Manuel

ESCOLA ESTIU 2021

Cartell per imprimir Cursos de 30 hores modalitat online Reconeguts pel Departament d’educació (perfils, mèrits, estadis cobrament juliol): PREU:  gratuït afiliats i nous afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€ Formulari d’inscripció OPOSICIONS COS SECUNDÀRIA 2022

Més »
NOVETATS
Manuel

Concurs de trasllats publicació llistes definitives secundària,inspecció

inspecció Llista amb l’adjudicació dedinitiva dels cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari GICAR (ATRI) Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari temporal Llistats generals per cognoms secundària Listado de participantes. Letras A-E  Listado de particpantes. Letras F-  Listado de participantes. Letras M-Q Listado de particpantes. Letras R-Z  Consulta por DNI  Llista amb l’adjudicació definitiva de la Inspecció d’Educació Listado de participnates. Letras A-Z  Consulta por

Més »
NORMATIVES
Manuel

Reducció de jornada per interès particular

Durada: del 1 de setembre al 31 d’agost La reducció de la jornada ha de ser jornada del 50% , amb la reducció proporcional de les retribucions. Aquesta reducció és prorrogable, però s’haurà de renovar cada curs. Observacions: a la sol·licitud s’ha de fer constar el nombre de dies en què es vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies). A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos,

Més »
NOVETATS
Manuel

Conveni col.laboració ONG karibia

El sindicat ASINPRE ha signat un conveni de col·laboració amb l’ONG KARIBIA, per ajudar-los en tots els projectes educatius que estan desenvolupant en TANZÀNIA. Un dels projectes és “Proporcionar accés a Educació dels nens de famílies més desfavorides de la comunitat de Rusimbi, al barri de Ujiji (Kigoma, Tanzània) ” Tu pots col·laborar des de casa, o in situ a Tanzània més baix us deixem els enllaços * Web:  >Voluntariat:> Colaboracions: > Donacións: 

Més »
INTERINS
Manuel

Borsa de treball de personal docent

Llista definitiva de persones admeses i excloses Les persones interessades que vulguin presentar recurs potestatiu de reposició ho han de fer en el termini d’un mes des del dia següent de la publicació de la Resolució al web. El recurs s’ha de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds s’han d’entrar indicant el servei territorial corresponent. També es pot presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l’àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels

Més »
NOVETATS
Manuel

CURSOS OPOSICIONS 2022

OPOSICIONS COS SECUNDÀRIA I ORIENTACIÓ EDUCATIVA PREPARACIÓ SUPÒSITS PRÀCTICS Cursos de 15 hores Data Inici: 1 al 15 de juliol 2021 1 edició Data Inici: 16 al 31 de juliol 2021 2 edició Modalitat online i videoconferencia 8 hores Videoconferència. 7 hores Moodle. Els  nostres cursos  de  preparació supòsits s’adapten a les vostres  necessitats,  Matrícula oberta a totes les especialitats cos de secundària PREU:  100€ afiliats ASINPRE,  no afiliats 175€ Més informació i matrícula 

Més »
NORMATIVES
Manuel

Renda 2020 deducció de la quota d’afiliació ASINPRE

Te recordem que el import de les quotes sindicals és una despesa deduïble en la declaració de la renda segons recull l’article 19.2 de la llei d’IRPF. Hisenda, per defecte, no indica la quantitat abonada als sindicats, cal incluirla. Cal posar la quantitat a deduir a l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindicats” de l’IRPF casella 014. Al principi no caldria aportar documentació acreditativa, llevat que Hisenda ho sol·licités amb posterioritat, però igualment tots els afiliats que han pagat la

Més »
INTERINS
Manuel

Xerrada informativa professorat interí i substitut modificació accés oposicions

DIA  18 de Març Hora: 18: 30 h Ordre del dia Modificació del Art 10 EBEP per tal de regular la consolidació del personal amb treball temporal de llarga durada. Precs i precuntes Modalitat vÍdeo-conferència xerrada gratuïta Som un sindicat independent sense cap ideologia podem explicar la realitat del que s’esta negociant Si podeu fer difusió Cal registrar-se rebràs un correu electrònic amb un PDF amb el link per a la connexió  Click on the button to load the content

Més »
NORMATIVES
Manuel

CONCURS TRASLLATS COS MESTRES

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri o amb l’usuari temporal amb què vau presentar la sol·licitud. Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari GICAR (ATRI) Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari temporal Model de reclamació [594,37 kB ] Sol·licitud de desistiment [593,45 kB ] Accés a l’aplicació Tramesa del model de reclamació i/o de la sol·licitud de desistiment Disponible a partir del 12 de març Reclamacions Es poden presentar reclamacions del 12 al

Més »
NORMATIVES
Manuel

INFORMACIÓ PENSIONS

La Seguretat Social avisa que ja es pot demanar el complement de la pensió de 378 euros per fill. El nou complement per reduir la bretxa de gènere  El nou complement entrar en vigor el passat 4 de febrer i beneficia les pensions aprovades a partir d’aquesta data. sol·licitud Des Tuss amb certificat digital, DNI electrònic o clau permanent. Si no disposes d’això, pots sol·licitar-ho de manera excepcional en el següent enllaç: http://run.gob.es/sincertificado En els centres d’atenció i informació de

Més »
NOVETATS
Manuel

XERRADA INFORMATIVA APROVATS OPOSICIONS

He aprovat oposicions i ara que he de fer? Dia: 4 de Març Hora: 18:30 hores Modalitat vÍdeo-conferència xerrada gratuïta Cal registrar-se rebràs un correu electrònic amb un PDF amb el link per a la connexió i el butlletí amb els documents que has d’aportar Click on the button to load the content from docs.google.com. Load content

Més »
NOVETATS
Manuel

Xerrada informativa oposicions 2021

Xerrada informativa oposicions 2021 Novetats Modalitat videoconferencia Dia: 8 de febrer de 2021 Hora: 18 hores La sessió és gratuïta cal enregistrar-se per rebre la invitació per connectar-se. Inscripció FORMACIÓ: CURSOS OPOSICIONS, PERFILS, MÈRITS

Més »
NOVETATS
Manuel

Acreditació de perfils professionals

El Departament d’Educació porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats). Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents: Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE) Competència digital docent Atenció a la diversitat dels alumnes Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial

Més »
NORMATIVES
Manuel

Com presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball

El fred continuarà una setmana més, docents i alumnes en la majoria dels centres continuen en una situació límit, en l’anterior butlletí us animàvem a denunciar Què fas quan trepitgen els teus drets de salut laboral? Queixar-te o fer alguna cosa per ser respectat? Ara us expliquem com denunciar davant inspecció de treball  Butlletí Si vols ens envies una còpia al nostre sindicat ASINPRE info@asinpre.org per poder personar-nos com a part interessada i poder defensar els teus drets.

Més »
NOVETATS
Manuel

Què fas quan trepitgen els teus drets de salut laboral? Queixar-te o fer alguna cosa per ser respectat?

El Real Decreto 486/1997 regula les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball. En el seu Annexo III, es regulen les condicions de temperatura mínima i màxima que els locals de treball tancats estan obligats a complir, deixant imprescindible “evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscos de temperatura, els corrents d’aire molest, els olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de ventanes, llums o tàbiques acristalats ”. Butlletí Quina ser la

Més »
NOVETATS
Manuel

RETRIBUCIONS I JORNADES ANY 2021

El Govern pujarà un 0,9% el salari dels empleats públics en 2021, segons recull el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat. Retribucions i jornades cos mestres, cicles formatius, adults  grup A2 Retribucions i jornades cos secundària, EOI, FP, adults, EAP grup A1 Els afiliats i simpatitzants tenen prioritat per conèixer aquesta informació, si ets dels que també vol estar informat, afiliat. Som el sindicat que no fem vacances  

Més »
NORMATIVES
Manuel

PENSIONS 2021

Pensions de classes passives  i seguritat social per a 2021 Durant l’any 2021, les pensions es revaloritzen un 0,9% respecte a l’any 2020. El límit màxim d’aquesta quantia ascendeix a 2.707,49 euros. ButlletÍ  Cal omplir formulari 

Més »
NOVETATS
Manuel

Indignació amb el número ridícul de places que volen convocar

ASINPRE demana al departament d’educació que en aquesta convocatòria es convoquin totes les places de reposició Des del sindicat ASINPRE (Alternativa Sindical dels Professionals d’Educació) i després de rebre les últimes informacions de la mesa sectorial, volem manifestar-li el nostre total desacord amb el número de places d’oposicions que es convocaran pel proper any per les següents raons: El número de places convocades és insuficient: Catalunya ha estat 10 anys sense convocar oposicions. Resum Mesa Sectorial 16/12/2020 Si això et

Més »
FORMACIÓ
Manuel

CURSOS D’INICI IMMEDIAT

CURSOS FORMACIÓ I OPOSICIONS CURSOS OPOSICIONS 2021 Cursos mes de maig places limitades ja pots fer la matrícula i el pagament CURS SUPÒSITS PRÀCTICS COS MESTRES 15 hores inici 13 de maig de 19 a 21 hores CURS SUPÒSITS PRÀCTICS INFANTIL 15 hores inici 15 de maig de 10 a 13 hores CURS SUPÒSITS PRÀCTICS CICLES FORMATIUS CURS SUPÒSITS PRÀCTICS CICLES FORMATIUS ESPECIALITAT 508 15 hores inici 17 de maig de 19 a 21 hores 15 hores inici 15 de

Més »
NORMATIVES
Manuel

IMPORTANT SENTÈNCIA PERSONAL LABORAL

SENTÈNCIA sobre estimació d’un recurs de cassació (exp. 96/2019). Aquesta sentència reconeix el dret de al personal laboral, al fet que se li reconegui l’antiguitat encara que entre les contractacions hi hagi més de 20 dies, no com ara COM  només valora els serveis continuats,

Més »
NORMATIVES
Manuel

Reclamació per responsabilitat patrimonial en l’àmbit educatiu

Les persones físiques o jurídiques tenen dret a reclamar per les lesions que puguin patir en els seus béns o drets, com a conseqüència del funcionament del servei públic educatiu. S’hi exceptuen els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar. Es pot fer per Internet o presencialment: Han de fer el tràmit per Internet els empleats públics (quan actuen com a treballadors o treballadores), personal autònom, professionals (entre els quals s’inclou

Més »