NOVA MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ OPOSICIONS ORDINARIES

Resolució EDU/620/2024, de 4 de març,  Per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, modificada per la Resolució EDU/4221/2023, de 13 de desembre, i per la Resolució EDU/3643/2023, de 27 d’octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 9117, de 7.3.2024)

MODIFICACIONS

Annex 6

Així mateix, la base 7.4.1.1 de l’annex 1 de la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, estableix d’una banda que s’ha de garantir l’anonimat dels aspirants a la primera prova, excepte en les especialitats que es disposi que la prova no sigui escrita ni anònima per la pròpia naturalesa de l’especialitat, i de l’altra, que la primera prova s’ha de resoldre segons les especificacions, pautes i criteris que estableix l’annex 6. Per tot això, es fa necessari modificar l’annex 6 en el sentit d’eliminar la referència a la lectura de la prova pràctica davant el tribunal en el cas de les proves realitzades de forma anònima atès que a les bases de la resolució de convocatòria no es contempla.

Especificacions, pautes i criteris per la realització de l’exercici de caràcter pràctic

La part A de la primera prova té per objecte comprovar la capacitat per dissenyar les adequades situacions d’aprenentatge que promoguin l’assoliment de les competències bàsiques per part dels alumnes.

1. Per a les especialitats del cos de professors d’ensenyaments secundari:

La prova consisteix en l’elaboració d’una situació d’aprenentatge a escollir entre dues opcions plantejades pel tribunal.

En el disseny de la situació d’aprenentatge cal explicitar la ubicació del contingut pràctic en el currículum, la interrelació amb altres continguts, els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l’alumnat, les activitats que es duran a terme, els recursos necessaris, la gestió del grup, els criteris i instruments d’avaluació que es proposa per una sessió de classe en el context descrit en el supòsit.

En cada situació proposada es planteja la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d’exercicis i supòsits per avaluar el grau de coneixements de l’aspirant sobre els continguts implicats en la situació d’aprenentatge que ha d’elaborar.

Les persones aspirants disposen de 3 hores per resoldre la prova, excepte que per la naturalesa de la prova s’estableixi una durada superior.

El tribunal valora les capacitats de l’aspirant pel que fa a l’organització del treball, la gestió del temps, l’adaptació a les característiques de l’alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.”

Modificar l’annex 7 de la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, pel que fa a la normativa curricular vigent del cos de professors d’ensenyament secundari, del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes i del cos de mestres.

3.1 L’apartat 1 de l’annex 7 de la convocatòria queda redactat de la manera següent:

“1. Per al cos de professors d’ensenyament secundari

Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica.

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes.”

3.2 L’apartat 2 de l’annex 7 de la convocatòria queda redactat de la manera següent:

2. Per al cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Reial decret 1041/2017, de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades en diversos plans d’estudis i les d’aquest reial decret.

Decret 45/2022, de 15 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes.

Decret 243/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums de nivell Bàsic (A2) i del nivell Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes.

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.”.

3.3 L’apartat 4 de l’annex 7 de la convocatòria queda redactat de la manera següent:

4. Per al cos de mestres

Educació infantil

Decret 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil.

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.

Educació primària

Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica.

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.”

Feu un comentari