oposicions: nous membres dels òrgans de selecció que han de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal

RESOLUCIÓ EDU/2463/2021, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Fer pública l’acceptació de les abstencions i renúncies per causa de força major, presentades pels membres dels tribunals que es relacionen a continuació, i el nomenament dels nous membres que els han de substituir