Participació voluntària funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal com a vocals oposicions

Els funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal com a vocals, a través de la pàgina d’Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, tenen
a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.


La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l’Administració en el moment en que sigui tramesa per via telemàtica

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 8 de febrer fins a l’1 de març de 2021, ambdós inclosos.

Per a ser vocal cal estar en servei actiu, en la mateixa especialitat i cos en el que actuarien com a vocals, a excepció de les persones que gaudeixin d’un permís d’un terç o més de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal i les que hagin estat sancionades amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

Accedeix al formulari de sol·licitud