Publicat al DOGC llistes aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició

Presentació de documentació de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició

RESOLUCIÓ EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

Termini per presentar la documentació: 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la llista de persones seleccionades al DOGC.

Lloc on presentar la documentació: serveis territorials o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona o al Serveis Centrals del Departament d’Educació. És necessari confirmar prèviament si al lloc on es presenta la documentació s’ha de demanar cita prèvia. Si es disposa de signatura electrònica i les titulacions amb un CSV (codi segur de verificació), es pot presentar la documentació al registre electrònic.

Adreçar la documentació a: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Destinació provisional per al curs 2021-2022: s’haurà de presentar la sol·licitud de destinació provisional com a persona funcionària en pràctiques d’acord amb els criteris que estableixi la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d’adjudicacions provisionals per al curs 2021-2022.

IMPORTANT

La documentació requerida ha de ser original, perquè es pugui digitalitzar, generar-ne còpia autèntica i poder gravar-la al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En cap supòsit aquesta documentació es quedarà al Departament d’Educació; per tant, no s’han de lliurar originals ni fotocòpies.

Documentació a presentar

Full documentació adjunta
Si no es té la condició de funcionari/ària de carrera
Si es té la condició de funcionari/ària de carrera dependent de la Generalitat de Catalunya
Si es té la condició de funcionari/ària de carrera no dependent de la Generalitat de Catalunya
Presentació, alta o modificació de les dades bancàries (nou ingrés)
Renúncia
Si s’ha superat la fase d’oposició sense ser seleccionat/ada