PROCEDIMENT REDUCCIONS DE JORNADES PERSONAL FUNCIONARI DOCENT

RESOLUCIÓ EDU/1327/2024, de 19 d’abril, sobre el procediment d’autorització de reduccions de jornades al personal funcionari docent.

Procediment per a la tramitació de les reduccions de jornada següents:

– Per cura d’un fill o filla menor de sis anys.

– Per cura d’un fill o filla menor de dotze anys.

– Per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda.

– Per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial.

– Per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.

– Per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, el seu cònjuge o persona amb anàloga relació d’afectivitat, i els fills dels ferits i morts així com els funcionaris que acreditin patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.

1.1 L’horari setmanal de dedicació al centre del professorat que tingui concedida una reducció de jornada ha d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. Qui s’aculli a una reducció de jornada ha d’assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació de cicle o àrea, d’avaluacions i d’altres que siguin preceptives i convocades degudament.

Molt important: quan confeccionin l’horari de la vostra reducció de jornada que estiguin incloses totes les reunions que són obligatòries, si no s’està incomplint que la reducció de jornada sigui proporcional a l’horari que has de treballar i cobres. En el cas QUE NO ES COMPLEIXI REBUTJAR L’HORARI PROPOSAT

1.2 La dedicació en el centre pot concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. Es concedeix al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

Si l’organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada pot renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.

Tramitació de reducció de jornada per interès particular

2.1 El personal funcionari que ocupi un lloc de treball vacant a jornada sencera, per acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada, ha de presentar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI adreçada al director o a la directora dels serveis territorials de què depengui o al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona com a molt tard el 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent, fent constar el nombre de dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies). Durant la segona quinzena del mes de juliol, s’obrirà un segon termini per presentar sol·licituds adreçat exclusivament al personal interí que ha obtingut una vacant a jornada sencera i que estigui interessat en demanar aquesta reducció de jornada.

Es concedeix al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

Si l’organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada pot renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.

No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d’agost, llevat de situacions excepcionals

No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que forma part de l’equip directiu del centre, llevat que sigui per tenir cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys d’edat.

Feu un comentari