PROGRAMA TEMPORAL DE RESIDÈNCIA INICIAL DOCENT SENSEI

ACORD GOV/69/2023, de 28 de març, pel qual es crea el Programa temporal de residència inicial docent en centres educatius, Sensei.

Participaran en el programa cada curs escolar, amb caràcter voluntari, 100 docents novells de secundària i 150 d’infantil i primària de la borsa de treball del personal docent del Departament d’Educació, que s’assignaran a 60 centres educatius de titularitat del Departament d’Educació i a càrrec de 85 docents mentors d’aquests centres.

La selecció dels centres formadors, dels docents mentors i dels docents novells participants es farà per convocatòria pública i d’acord amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat.

El personal participant que obté per primer cop un nomenament per a tot un curs escolar i participa en el Programa quedarà exempt de fer el curs d’iniciació a la tasca docent en centres públics.

El programa preveu, a més, una part pràctica retribuïda de codocència, docència supervisada i altres activitats del centre. La retribució és equivalent a mitja jornada docent segons les taules retributives del personal docent de la Generalitat de Catalunya.

Deixa un comentari