PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL BAREM PER AL CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS PER A PROCESSOS ESTABILITZACIÓ

A causa de l’existència de Sentències de diferents TSJ de les CCAA i del Tribunal Suprem sobre la valoració d’altres certificats acreditatius del coneixement d’idiomes estrangers com a mèrits en els sistemes d’ingrés, cosa que obliga a modificar el RD 276/2007, cosa que faran en la modificació que se’n realitzarà al RD d’integració del professorat tècnic de FP al cos de Secundària.

La modificació que proposen és la següent:

Establir un nou apartat 5 del punt 2 de l’Annex I del RD 276/2007, per adaptar-lo a les resolucions jurisdiccionals que exigeixen incloure a la baremació de mèrits dels concursos el coneixement d’idiomes estrangers, amb independència de la possibilitat d’estar en possessió de una titulació d’EOI (apartat 2.4).

S’afegeix un nou paràgraf 5 a l’apartat 2 (II. Formació acadèmica) de l’Annex I (Especificacions a què cal ajustar els barems de mèrits per a l’ingrés als Cossos de Mestres, Professors d’Ensenyament Secundari, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques i Professors i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny) del Reial Decret 276/2007, del tenor següent:

2.5 Domini d’idiomes estrangers.

2.5.1 Per aquells certificats de coneixement d’una llengua estrangera, expedits per centres oficials, que es determinin a les convocatòries i acreditin la competència lingüística en un idioma estranger de nivell avançat C1 o C2, segons la classificació del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: 0,500 punts.

Els certificats de les escoles oficials d’idiomes no es baremaran per aquest subapartat.

Així mateix, quan es presentin per aquest apartat per a la baremació diversos certificats acreditatius de la competència lingüística en un mateix idioma, només es valorarà el de nivell superior.”

Feu un comentari