Proposta places d’estabilització i concurs oposició

A la reunió de la Mesa General dels Empleats públics (MEPAGC), ha presentat les places que estan afectades per processos selectius derivats de la Llei 20/2021 d’estabilització.

El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària, segons preveu la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i afecta els llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

S’inclouen les places tant de personal funcionari com laboral. Consta de dues vies:

1. CONCURS DE MÈRITS

Concurs de mèrits, per a aquells llocs ocupats interinament des d’abans de l’1 de gener del 2016.

PERSONAL DOCENT

Professorat interí: Oferta Pública d’estabilització per concurs de mèrits. 9.889

PERSONAL LABORAL ENSENYAMENT

Oferta Pública d’estabilització per concurs de mèrits 674

2. CONCURS OPOSICIÓ

Concurs oposició, per als llocs de treball que inicien l’ocupació temporal entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017.
  • Tindran una fase de mèrits amb una valoració del 40% i una fase d’oposició amb una valoració del 60%.
    • Els exercicis de la fase d’oposició no seran eliminatoris de manera individual, però sí que ho serà la fase d’oposició en la seva globalitat. Posarà èmfasi en les competències i coneixements específics del cos, escala i categoria per sobre dels coneixements genèrics i en l’adequació del nombre i contingut dels temaris.
    • Es realitzaran dos exercicis no eliminatoris: temari i un cas pràctic en especialitats que sigui necessari i ambdós tindran la mateixa valoració (1/2 cada exercici).

PERSONAL DOCENT

  • Oferta Pública d’estabilització per concurs d’oposició. 7.510

PERSONAL LABORAL ENSENYAMENT

Oferta Pública d’estabilització per concurs d’oposició 674

3. OFERTA PÚBLICA ORDINÀRIA

Oferta Pública ordinària personal docent 11.366

Oferta Pública ordinària personal laboral 111

Places a posteriors ofertes públiques. 5.945

SI voleu tornar a veure VIDEO XERRADA INFORMATIVA COM SERAN LES OPOSICIONS DE MESTRES I PROFESSORS, AMB L’APROVACIÓ DE LA LLEI DE REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT A L’OCUPACIÓ PÚBLICA?

Feu un comentari