PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL A PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ DELS CENTRES ( ENTREVISTA PRÈVIA)

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris, s’ha de tenir en compte la seva experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió.​

En el marc del procediment general d’adjudicació de destinacions provisional, s’entén que es compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2023-2024 han exercit al centre per ocupar els llocs següents:

  • llocs específics amb perfil professional
  • llocs ordinaris en centres de màxima complexitat 
  • llocs ordinaris en centres d’educació especial
  • llocs en centres i aules de formació d’adults

En el marc del procediment previ a l’adjudicació general de destinacions provisionals​, també s’entén que es compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2023-2024 han exercit al centre per ocupar els llocs següents:

  • llocs ordinaris en centres de nova o recent posada en funcionament
  • llocs de cicles formatius nous corresponents a famílies professionals noves que s’implanten el curs 2023-2024
  • llocs de subseus ubicades en un municipi diferent al del centre

En tots els casos, si la direcció proposa personal interí, aquest ha d’haver exercit el centre un mínim de quatre mesos i han de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa.

En cas que no es proposin persones que compleixin els requisits anteriors, per poder proposar un docent per ocupar qualsevol d’aquests llocs, la direcció del centre ha d’aplicar prèviament el procediment específic d’entrevista, per tal de proposar la persona que en resulti seleccionada.

Sol·licitud i termini de presentació

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model de comunicació. 

Comunicació del professorat de dispo​nib​ilitat de participar en el procediment​​ 

Heu d’enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l’adreça electrònica del centre al qual opteu.  Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l’aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l’entrevista.

Cal fer una comunicació per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d’un mateix centre si opteu a més d’un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Si heu estat seleccionats en un concurs oposició i sereu destinats com a funcionaris en pràctiques, només podeu optar a llocs de l’especialitat d’oposició.

Termini de presentació: del 23 al 27 de maig de 2024

Llocs de treball vacants per àrees territorials

​​Llocs de treball vacants per àrees territorials

Feu un comentari