RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

Personal interí

Presentació de sol·licituds del personal interí: del 21 al 31 de maig de 2021

Accés a la sol·licitud

Consulta i modificació de dades.

Del 21 al 31 de maig

Consulta i modificació de dades.

Reclamació del número d’ordre provisional