Publicat concurs de trasllats

Accés a la sol·licitud d’inscripció

RESOLUCIÓ EDU/2668/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

 


RESOLUCIÓ EDU/2669/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

Requisits

Poden participar en el concurs de trasllats:

  • Els funcionaris dels cossos de la Inspecció d’Educació i dels cossos docents que depenen del Departament d’Educació i que tenen destinació en un lloc de treball docent.
  • Els funcionaris en situació administrativa d’excedència, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa i adscrits a places a l’exterior o en circumstàncies anàlogues.
Calendari
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 26 de novembre de 2020
  • Llista de participants amb la puntuació: gener/febrer de 2021
  • Llista amb l’adjudicació provisional: març de 2021
  • Llista amb l’adjudicació definitiva: maig de 2021
  • Efectes de les adjudicacions: 1 de setembre de 2021
Accés a la sol·licitud d’inscripció

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri o amb l’usuari temporal que us podeu crear. Aquest codi és el que haureu d’utilitzar durant tot el procediment.

Atesa la situació actual, les gestions que corresponguin a la sol·licitud, es realitzaran íntegrament de forma telemàtica, mitjançant la pròpia aplicació.

Si per algun motiu, no fos possible adjuntar els fitxers acreditatius a l’aplicació de sol·licitud, es podrà fer arribar mitjançant Petició genèrica adreçada al Servei de Personal docent del Servei Territorial corresponent a la seva destinació actual (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

Important: La presentació física de documentació acreditativa i/o originals, només serà necessària previ requeriment per part dels Serveis de Personal docent o Comissió avaluadora

Consulta de centres educatius

Mapa escolar

Normativa
  • Resolució EDU/2668/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola (DOGC núm. 8261, de 2.11.2020)
  • Resolució EDU/2669/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny (DOGC núm. 8261, de 2.11.2020)

El termini de presentació de la sol·licitud de participació en aquest concurs serà del 5 al 26 de novembre de 2020, ambdós inclosos.