PUBLICAT CONCURS TRASLLATS funcionari de carrera

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d’Educació

El Departament d’Educació anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny. 

Requisits

Calendari

Accés a la sol·licitud d’inscripció

Dubtes i consultes

Consulta de centres educatius

Normativa

INSPECCIÓ , ENSENYAMENTS SECUNDARIS, EOI, ESCOLES D’ART I SUPERIORS DE DISSENY

RESOLUCIÓ EDU/3085/2022, d’11 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

BUTLLETÍ RESUM DEL CONCURS DE TRASLLATS

COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ EDU/3086/2022, d’11 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

BUTLLETÍ RESUM DEL CONCURS DE TRASLLATS

Formalització telemàtica de la sol·licitud

Termini de sol·licitud i presentació de documentació

Del 17 d’octubre al 7 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

El personal funcionari en pràctiques no ha d’al·legar ni justificar cap mèrit, donat que el barem no els és d’aplicació i obtenen destinació seguint la prioritat.

El personal funcionari que hi participa voluntàriament pot renunciar a la plaça adjudicada quan surtin les provisionals.

El personal funcionari que participa obligatòriament no pot renunciar a la plaça adjudicada, en aquestes adjudicacions no hi ha destinacions d’ofici, però és convenient que sol·liciteu el major nombre de places per obtenir-ne una definitiva, perquè en cas que la vostra plaça sigui ocupada per un funcionari haureu d’anar a les adjudicacions d’estiu i en aquesta convocatòria sí que hi ha destinacions d’ofici