Reducció de jornada per interès particular

Durada: del 1 de setembre al 31 d’agost

La reducció de la jornada ha de ser jornada del 50% , amb la reducció proporcional de les retribucions.

Aquesta reducció és prorrogable, però s’haurà de renovar cada curs.

Observacions: a la sol·licitud s’ha de fer constar el nombre de dies en què es vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies).

A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos, sempre que ho permeti l’organització horària del centre.

Si l’organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.


Aquesta reducció, incompatible amb qualsevol altre reducció de jornada, està subordinada a les necessitats del servei i subjecta al règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.


No la poden sol·licitar les persones que pertanyin als equips directius. El fet de ser designat membre de l’equip directiu amb posterioritat a l’autorització d’aquesta reducció comportarà l’extinció de l’autorització.


Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats, es tindrà en compte la major antiguitat al centre o, en cas d’empat, al cos i s’actuarà amb criteris rotatoris.

Un cop concedida la reducció de jornada si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu o concurs de trasllats, s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.

Sol·licitud: als Serveis Territorials abans del 31 de maig anterior a l’inici del curs pel qual es demana.