Reducció de la jornada lectiva per a les persones més grans de 55 anys,

Atès que per a l’any 2021, no és possible aplicar mesures que generin un increment de la despesa del Capítol I de personal docent més enllà de les pressupostades, cal mantenir la modificació temporal de la mesura esmentada.

En aquest curs, el personal docent que tingui entre 55 i 64 anys ha de fer l’horari setmanal lectiu d’atenció directa als alumnes previst amb caràcter general; aquest horari, és el següent:

-24 hores setmanals de docència per al personal docent que imparteix educació infantil i primària.

-21 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.

-19 hores setmanals lectives per al personal docent que imparteix la resta d’ensenyaments de règim general i especial.

Durant el curs esmentat, aquests docents, prèvia sol·licitud i autorització, poden tenir una reducció de dues hores d’activitats complementàries.”.

ACORD GOV/102/2021, de 6 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.