relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits

Relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

Resolució, de 31 d’octubre de 2022, de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es fa pública la relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

Relació funcionaris que ha sol.licitat formar part tribunals