Renda 2020 deducció de la quota d’afiliació ASINPRE

Te recordem que el import de les quotes sindicals és una despesa deduïble en la declaració de la renda segons recull l’article 19.2 de la llei d’IRPF.

Hisenda, per defecte, no indica la quantitat abonada als sindicats, cal incluirla. Cal posar la quantitat a deduir a l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindicats” de l’IRPF casella 014.

Al principi no caldria aportar documentació acreditativa, llevat que Hisenda ho sol·licités amb posterioritat, però igualment tots els afiliats que han pagat la quota en l’any 2020 enviarem un email amb el certificat