Requeriment de 90 h per a l’acreditació del perfil lingüístic

Se suprimeix la permuta ordinària de juny

D’acord amb la Resolució ENS/1128/2016​, per obtenir el perfil lingüístic (anglès, francès, alemany, italià) cal “tenir acreditada la formació en metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de llengua i contingut AICLE a través de màsters, postgraus o activitats de formació permanent amb un mínim de 90 hores, o haver participat en un programa d’innovació educativa en relació amb aquest aprenentatge publicats al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2. Excepcionalment, i amb caràcter transitori fins la finalització del curs 2018-2019, el professorat que ha ocupat llocs de treball específics amb aquest perfil professional en centres públics el curs 2014-2015 i/o 2015-2016 i no disposi de la formació esmentada a l’apartat anterior l’ha d’acreditar abans del 30 de juny de 2019. En cas contrari no podrà ocupar aquests llocs de treball específics a partir del curs 2019-2020. També s’aplica l’esmentada transitorietat fins el curs 2018-2019, si s’acredita un mínim de 45 hores de la formació abans esmentada”.

​Aquesta disposició no s’ha aplicat fins a data d’avui, entre altres raons, per la situació de pandèmia provocada pel Covid i els seus efectes sobre l’organització dels centres educatius. No obstant això, i amb l’objectiu de garantir el compliment de la normativa preceptiva i la qualitat de l’acció educativa, a fi​​nals de 2022 s’aplicarà el requeriment de 90 hores. I, per tant, amb data màxima 31 de desembre de 2022 s’actualitzarà l’aplicació de gestió de perfils. 

A partir d’aquest moment només mantindran el perfil lingüístic aquells docents que tinguin acreditada completament la formació AICLE.

Els docents que, en data 1 de gener de 2023, no hagin acreditat el mínim de 90 h perdran el perfil i només el podran recuperar amb el benentès que acreditin les 90 hores de formació que fixa la normativa.

Els docents que en data 1 de gener de 2023 estiguin ocupant un lloc perfilat mantindran el perfil durant el curs escolar 2022-23 exclusivament. 

​Els docents afectats podeu participar en les accions formatives que organitza el Departament ​o altres entitats externes reconegudes. En nostre web asinpre.org   apartat formació trobareu curs AICLE

Feu un comentari