RESOLEM ELS TEUS DUBTES SOBRE EL NOU PERMÍS PARENTAL DE 8 SETMANES

El Reial Decret Llei 5/2023 ha introduït nous permisos per facilitar la conciliació i la cura de familiars o convivents. A continuació, t’explicaré més detalls sobre aquests permisos.

Permís parental:

El Reial Decret Llei 5/2023 ha introduït nous permisos per facilitar la conciliació i la cura de familiars o convivents. Aquesta mesura va entrar en vigor el juny de 2023 i té com a objectiu facilitar la conciliació laboral i familiar. Aquest permís està dissenyat per permetre als treballadors cuidar dels seus familiars o convivents en moments que ho necessiten.

Modificacions a l’EBEP:

A més dels permisos introduïts pel Reial Decret Llei 5/2023, s’han realitzat modificacions a l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) per adaptar-lo a aquestes noves mesures, destaca la introducció d’un nou supòsit g) a l’article 49 que preveu un permís parental de fins a vuit setmanes –contínues o discontínues– per a la cura d’un fill, filla o menor acollit fins el moment en què aquest compleixi vuit anys.

Aquest pot gaudir-se a temps complet o en règim de jornada a temps parcialAquestes modificacions tenen com a objectiu garantir que els treballadors puguin gaudir dels nous permisos de manera adequada.

Qui té dret a gaudir d’aquest permís?
Podrà gaudir d’aquest permís tota persona treballadora que tingui a càrrec seu fills o menors acollits de fins a vuit anys, amb la finalitat de poder cuidar-los.

El permís és per cada fill o per a fills en conjunt?

El permís parental de 8 setmanes és per fill/filla. Això significa que aquestes setmanes haurien d’acumular-se per cada fill, fill o menor sota acolliment, fins als 8 anys. Això proporciona una flexibilitat important per als pares que necessiten cuidar de múltiples fills o menors sota acolliment.

8 setmanes a l’any o 8 setmanes en total?
Cada persona treballadora disposa d’un total de 8 setmanes per a utilitzar el permís fins que el menor compleixi 8 anys. Això no significa 8 setmanes a l’any fins que el nen compleixi vuit anys.
Per tant, es pot gaudir una vegada per cada menor en cada relació laboral, i no una vegada a l’any: una vegada per cada subjecte causant; això és, per cada menor de vuit anys.

El permís parental no és retribuït
En un principi, no es cobra res ni es pot sol·licitar la prestació per desocupació. Quant a la retribució, l’article 48 bis ET no estableix res sobre aquest tema, assenyalant tan sols que podrà gaudir-se a temps complet o en règim de jornada a temps parcial, conforme al que s’estableix reglamentàriament.

La raó per demanar el SINDICAT ASINPRE que el permís parental sigui retribuït és per garantir que els seus treballadors puguin cuidar dels seus fills o menors acollits sense haver de preocupar-se per la pèrdua de retribució durant aquest període. Això proporcionaria suport econòmic durant el temps en què els treballadors necessiten prendre aquest permís per cuidar dels seus fills o menors acollits.

A mésAquest permís parental ha de ser retribuït, com indica la norma europea, sense esperar al 2 d’agost del 2024, que és el termini màxim que té el govern a trasposar la norma europea perquè aquest permís sigui retribuït.

Pot transferir-se aquest dret a l’altra persona que tingui a càrrec seu al menor?

El permís parental no pot transferir-se ni parcialment ni totalment, ja que es regula com un dret individual de les persones treballadores. Per això, el seu exercici no pot transferir-se a l’altra persona que també té al seu càrrec el menor de vuit anys. El reconeixement d’aquest permís, tant als pares com a les mares, i el seu caràcter parcialment intransferible, posen de manifest l’objectiu de la Directiva, que és reforçar el principi de correspondència.

Com se sol·licita?

Per sol·licitar el permís parental, la persona progenitora o acollidora beneficiària ha de comunicar les dates d’inici i fi en què pretén gaudir del permís amb una antelació mínima de quinze dies hàbils.

En cas que vulgui gaudir del període en la seva modalitat discontinua, haurà d’informar del període i gaudir-lo per setmanes completes.

Actualment la petició d’aquest permís no està activa a l’atri i es fa mitjançant la petició genèrica dirigida al servei territorial.

L’empresa està obligada a acceptar la data sol·licitada de gaudi del permís?
Perquè l’empresa pugui adoptar les mesures organitzatives oportunes davant l’absència temporal de la persona que sol·licita el permís, s’estableix la cautela que hagi de comunicar-se amb una antelació de 15 dies

Correspondrà a la persona treballadora especificar la data d’inici i fi del gaudi o, si és el cas, dels períodes de gaudi.

El gaudiment queda condicionat a les necessitats del servei. Ara bé, tampoc podrà l’Administració negar-ne la concessió, sense oferir una alternativa a les persones interessades.

En cas que dues o més persones treballadores generessin aquest dret per gaudir del permís parental en el període sol·licitat alteri seriosament el correcte funcionament del centre, aquesta podrà ajornar la concessió del permís per un període raonable. Ha de justificar-ho per escrit i haver ofert una alternativa de gaudi igual de flexible.

En cas de discrepància sobre les dates, qui és competent per a resoldre?
Les discrepàncies que puguin sorgir entre la direcció del centre i la persona respecte a la data de gaudi del permís seran resoltes per la jurisdicció social, a través del procediment establert en l’article 139 LRJS.

La persona treballadora disposarà d’un termini de 20 dies, a partir de quan l’empresari li comuniqui la seva negativa o la seva disconformitat amb la proposta feta pel treballador, per a presentar demanda davant el Jutjat social. Aquest procediment serà urgent i se li donarà tramitació preferent.

Pot fraccionar-se en setmanes o dies el gaudi del permís?
És a dir, el permís parental de 8 setmanes, cal demanar-lo per 8 setmanes, per setmanes soltes o és possible sol·licitar dies solts?

El període de gaudi ha de fer-se per períodes setmanals: ”tindrà una durada no superior a vuit setmanes, contínues o discontínues”. Per tant, poden gaudir-se per separat, però sempre en setmanes completes.

Ara bé, l’elecció entre aquestes dues condicions, a més de la voluntat del titular, pot veure’s condicionada per les necessitats del servei, així com s’estableixi als reglaments –encara no aprovats– que desenvolupen la norma legal.

Feu un comentari