SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ OBTENCIÓ DE CERTIFICATS LLENGUA CATALANA

RESOLUCIÓ CLT/4216/2022, de 14 de desembre, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, per al 2023.

Per quedar inscrit a les proves cal fer la sol·licitud i el pagament de les taxes de la sol·licitud tramitada dins del període establert.

Dates i terminis d’inscripció. Nombre de places

2.1 Certificat de nivell superior (C2). S’admetran fins a 7.000 sol·licituds.

Període d’inscripció: del 23.1.2023 al 2.2.2023. Si s’arriba a 7.000 sol·licituds abans de la finalització del termini, es tancarà el tràmit.

Pagament: del 23.1.2022 al 3.2.2023.

Data de publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 6.3.2023.

Període d’esmena de la llista provisional: fins al dia 20.3.2023.

Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 28.3.2023.

Les sol·licituds es poden presentar a la seu electrònica de la Generalitat, per mitjà del tràmit específic del portal Tràmits gencat de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), o es poden tramitar presencialment a les oficines d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici dels altres llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el formulari cal fer-hi constar les dades següents:

  • Dades personals.
  • Certificat que es vol obtenir (cal tramitar tantes sol·licituds com certificats es vulguin obtenir).
  • Localitat d’examen.
  • Si és el cas, també cal fer constar la situació que dona dret al pagament de taxes amb bonificació o a l’exempció de pagament.

En el cas de l’exempció de pagament, la sol·licitud no tindrà import de pagament. Per quedar inscrit, cal que la situació quedi acreditada o que en el període d’esmena es faci el pagament de la taxa.

En el cas de les sol·licituds en què es declari alguna de les situacions que donen dret a bonificació, s’hi aplicarà l’import de la bonificació corresponent. La inscripció només serà admesa si l’import que consta en la sol·licitud es paga dins del termini i la situació queda  acreditada.

Calendari de proves

Certificat de nivell superior de català (C2)

Localitats: Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilafranca del Penedès.

Data de la prova escrita: 22.4.2023.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.

Data de publicació de resultats: 7.9.2023