Sorteig de vocals dels tribunals

D’acord amb l’establert a la base 6.3.7 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener de convocatòria del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, es fa pública la data de celebració de l’acte de sorteig per determinar l’ordre de designació de vocals, tant entre les persones que han sol·licitat la participació voluntària com entre les que no l’han sol·licitat.

Data de l’acte del sorteig: 8 d’abril de 2021, a les 11 hores.

En aquest acte es realitza l’extracció del número a partir del qual s’assignaran els vocals titulars i suplents dels tribunals. Es tracta d’un acte públic i per assistir-hi, per raons de seguretat i higiene de prevenció de la covid-19, caldrà sol·licitar autorització fins al dia 5 d’abril, al correu dgprofessorat@gencat.cat.